ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำขนมครก ภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดสัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานบริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม “เปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 12 เดือน

คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอนทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) หวังประชาชน “ทำได้ ใช้เอง ประหยัด”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และบุคลากรกองบริการนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

สาธิตการทำขนมทองเอก ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20

วิทยากรการประดิษฐ์พวงกุญแจ จากผ้าไทยพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ HEC Game

ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต การร้อยพวงมาลัย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมหวาน

Natural & Bakery   Festival  by Home Economic 2019

ร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้” 

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรสอนการทำขนมเปี๊ยมะพร้าวอ่อน ให้นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร สอนการทำเบเกอรี่ หลักสูตรขนมปัง & พาย ให้กับบุคคลภายนอกของโรงเรียนการอาหารนานาชาติ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind &

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางจากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐาน GMP

อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรโครงการ “กระดาษรักษ์โลก”

จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

วิทยากรบรรยายการทำกระทงลอยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา

วิทยากร ในการอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทยรุ่น 173 ให้กับบุคคลภายนอก

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันทำอาหารประเภท Modren Thai

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์จากดินไทย

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ จัดการเรียนแบบบูรณาการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการทำขนมไดฟูกุหลากไส้สไตล์ญี่ปุ่น

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มารยาททางสังคมบนโต๊ะอาหาร”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน thailand ultimate chef challenge (TUCC)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการปรุงอาหารและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท Sea Value

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

ปัจฉิมนิเทศคหกรรมศาสตร์

Byenior สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

“ลิ้มรส ขนมที่ฉันรัก”

สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต”

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “ขนมชาววังตระกูลทอง” ให้กับชุมชนฯ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีนฯ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในรายวิชาศิลปะการจัดตกแต่งของขวัญและเครื่องหอมไทยฯ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สอนวิธีการเตรียมอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเตรียมสถานที่ประทับรับรอง และจัดเครื่องเสวยถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทำอาหารประเภท Modern Thai cuisine

วิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน

กรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

กรรมการตัดสินการประกวด เผือกกวน ในงานกวน สาน ศิลป์ เช็คอินเมืองสองแคว และตลาดประชารัฐ

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสำรับขนมไทยตระกูลทองในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในโครงการประกวดทักษะฝีมือการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

การอบรมสอนการทำซูชิอาชีพกับชุมชน

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ประเภททีม Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

จัดบูธสาธิตขนมไทย “กระทงทอง” และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมโฮมเบเกอรี่

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

Thai Festival 2018

ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง ย้อนรอยพระเพทราชา

นักศึกษารายวิชา “การบัญชีการเงินส่วนบุคคล” และ “ธุรกิจเบื้องต้น” จัดกิจกรรมบริการบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีในการขอยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานหกรรมอาหารอร่อย ของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ”อาหารชาววัง”และ”เครื่องหอมไทย” ผ่านไทยรัฐทีวีช่อง 32HD ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน”

มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการวันเด็กแห่งชาติปี 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานประชุมวิชาการ คหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานดอกไม้ ใบตอง ในงานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

วิทยาเขตสุพรรณบุรีแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนด่านช้างวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดจำปี

โครงการเรียนรู้สานสัมพันธ์น้อง-พี่ คหกรรมศาสตร์สวนดุสิต สู่ศตวรรษที่ 21

ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ

เข้ารับพระราชทางโล่รางวัลและเกียรติบัตรพระราชทาน ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

บุคลากรกองกลางส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

ร่วมงานแถลงข่าว วันเยาวชนแห่งชาติ

โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพตามแนวทางพระราชดำริ

รับทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา”

ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

สอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

วิทยากรสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดดอนมะเกลือ

ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี)

การแข่งขัน ประเภท Main Corse pork and chicken

การอบรมร้อยมาลัยในโอกาสต่าง ๆ

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559” ณ วัดวังน้ำเย็น

Cocktail Party

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้และบายศรี 5 ชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเคลื่อนที่ปีการศึกษา 2559”

ค้นหาดาวดวงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นางสาวดรุณี เรืองเดช นักศึกษาชั้น ปีที่ 1 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรี 23/9/2559

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดหนองกระทู้

นำผู้เข้าประกวด Freshy boy Freshy girl เข้าชมโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนสงคราม 3 อสุรา

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแกะสลักผักและผลไม้ ประเภททีม

งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ร่วมงานสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “คหกรรมศาสตร์ก่อเกิดนวัตกรรม สร้างผู้นำธุรกิจยุคใหม่”

กิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

ร่วมงาน to be number 1

วิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก

ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

ประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต”

ประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

[/su_pos

 

กิจกรรมทั้งหมด