สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสอนร้อยมาลัยให้แก่คณะเยาวชน ในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ จากประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๐ คน ณ ห้องประชุมกระจ่างศรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต