หน้าแรก

รับสมัครนักศึกษา


SDUDirections

บทความ

บทความงานวิจัย
งานวิจัยเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีนภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีนภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงานงวดที่ 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงานงวดที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดศูนย์เรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

กิจกรรมเพิ่มเติม

SDU Suphan Chanel

SDU Suphanburi Fanpage

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมอาจารย์/เจ้าหน้าที่สำหรับนักศึกษาศิษย์เก่า

ประกาศทั้งหมด

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเพิ่มเติม