ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมสรรหาและแต่งตั้งกรรมการฯลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหมายให้ อาจารย์เกษร ขวัญมา ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา

การประชุมทีมงานวิจัย เรื่องการสร้างระบบกลไกการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร

การประชุมทีมงานวิจัย “การสร้างระบบกลไกการยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐาน”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุมฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงานในส่วนวิทยบริการ เรื่องการวางระบบจองห้องประชุม ออนไลน์ โดยพัฒนาและปรับปรุง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor OWL Suphanburi โดยคัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละส่วนงานสำคัญ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นนายกสมาคมและประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมเจริญธรรมเจริญใจ เข้าวัดปฏิบัติธรรม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหกรรมสุขภาพเชิงรุก ตำบลโคกโคเฒ่า

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนสุสิด วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหกรรมสุขภาพเชิงรุก ตำบลโคกโคเฒ่า

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการ “วิชาการจากงานวิจัยและความเชี่ยวชาญของบุคลากรโดยนักศึกษามีส่วนร่วม”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ผลิบานสานฝันสู่โลกแห่งความจริง”  งานบายเนียร์ EDU Music Festival

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ผลิบานสานฝันสู่โลกแห่งความจริง” งานบายเนียร์ EDU Music Festival

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการเรียนรู้รอบรั้ว ทัวร์ละอออุทิศ (School Based Learning : SBL)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “SKILL LEARNING”

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “SKILL LEARNING” ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยกิจกรรมมีการออกบูธ อาหาร งานประดิษฐ์ ตลอดจนสันทนาการต่างๆระหว่าง ครู

ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในาขาวิชาเฉพาะ 2 หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงานประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2566

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(115)/2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(115)/2566

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิจัยเกี่ยวกับผลงานท้องถิ่น ฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิจัยเกี่ยวกับผลงานท้องถิ่น ความก้าวหน้าในโครงการวิจัย การเตรียมความพร้อมข้อมูลในเรื่องต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทีมงาน Floor Supervisor ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ One World Library

กองบริการนักศึกษาจัดโครงการ  เรียนรู้วัฒนธรรม ตำนานสุพรรณบุรี กิจกรรมบุญมาฆะ ตามตำนานหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดโครงการ  เรียนรู้วัฒนธรรม ตำนานสุพรรณบุรี กิจกรรมบุญมาฆะ ตามตำนานหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรม Share & Learning

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในกิจกรรม Share & Learning แลกเปลี่ยนเรียนรู้

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมงานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมประชุมงานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตฯ ประกอบด้วย 1

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมออนไลน์ “การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

การประชุมคณะทำงานผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบ SDU QA

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ตามระบบ SDU QA

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการงานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) รายงานการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม นำโดยอาจารย์กรณิศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมออกร้านโดยนำผลิตภัณฑ์ของหอมขจรฟาร์ม

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evalution

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในงาน  AYS OPEN HOUSE 2022

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2566

สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใส5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใส5 โดยมีคณาจารย์ กลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(114)/2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(114)/2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานพร้อมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลางฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมตรวจรับงานพร้อมรับฟังความก้าวหน้าของโครงการจ้างปรับปรุงอาคารหอสมุดกลาง ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 /2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.มานิดา เชื้ออินสูง อาจารย์ฝ่ายทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์แห้วจีน สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 /2566 โดยมี นางสาวพจนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาฏ กุลวิทย์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นุชนาฏ กุลวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดโรงเรียนการเรือน

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน มหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 21 จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าของ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบ่ม Cheese ระบบแช่เย็นในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าของ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบ่ม Cheese ระบบแช่เย็นในพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมนักวิจัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์ สนทนาธรรม”  ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ฟังเทศน์ สนทนาธรรม”  ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฯหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพครูปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพครูปฐมวัย”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 118

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่118

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมพิธีมอบชุดเชฟ ให้กับนักศึกษารหัส 64

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมพิธีมอบชุดเชฟ ให้กับนักศึกษารหัส ๖๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง “ขอสงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้าโครงการเกษตรสร้างมูลค่าตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า”

รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง “การปรับแผนการทำงานใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว.1459 โครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8 (15)/2565

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8 (15)/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสงวนหญิง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนด่านช้างวิทยา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนด่านช้างวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  1 (บ้านเก่าวิทยา)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม

เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

ผศ.ดร.อารีย์ เรืองภัทรนนต์ และ ดร.นวลศรี สงสม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและหน่วยงานทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

การประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ

การประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดการวัตถุดิบ และการแปรรูปผลผลิตฟักทองสายพันธุ์ต่างๆ

คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพฯ

คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางลี้ วงษ์สุวรรณ มารดาของนายเสกสรร วงษ์สุวรรณ บุคลากรสายบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งขับรถยนต์ โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน

การประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 3 อาคารหอสมุดกลาง (อาคารสวนแก้ว 1)

การประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 3 อาคารหอสมุดกลาง (อาคารสวนแก้ว 1) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลี้ วงษ์สุวรรณ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่ลี้ วงษ์สุวรรณ มารดานายเสกสรรค์  วงษ์สุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิตฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจ  การจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจ  การจัดตั้งโรงงานผลิตเนยแข็งและศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารแปรรูป ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมอนุกรรมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายปริญญา เขมะชิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน”ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  ในพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  ในพิธีบวงสรวงและงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงานฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้การต้อนรับ ประธานอุตสาหกรรมภาคกลาง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะทำงาน จำนวน 7

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

การประชุมโครงการ “วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใน จังหวัดสุพรรณบุรี”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในการดำเนินโครงการ “วิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยใน จังหวัดสุพรรณบุรี”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีคณาจารย์พบปะพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี ในวันจันทร์ 16 มกราคม 2566 เวลา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 สวนเฉลิมภัทรราชินี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีโดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี  มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 15 ปี มังกรสวรรค์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาเขตฯ ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู และเชิญชวนครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสนับสนุนสิ่งของบริจาคสำหรับออกร้านค้าธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสนับสนุนสิ่งของบริจาคสำหรับออกร้านค้าธารากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยสนับสนุนสิ่งของบริจาค เป็นพัดลม จำนวน 2 เครื่อง

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(113)/2566

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(113)/2566

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ให้กับนักศึกษา และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 6 จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมการส่งมอบงานงวดที่ 6 (สุดท้ายและเพิ่มเติม) จ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีบริษัท

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้บริหารและอาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และบุคลากร เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และบุคลากร เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค กระบือ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ร่วมออกร้านค้า และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(112)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(112)/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดยางยี่แส

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสวนแตงวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสวนแตงวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมร้านค้าภายในและซุ้มร้านค้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่ร้านค้าและซุ้มร้านค้า

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 รุ่นที่ 2

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 รุ่นที่ 2”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ แก่บุคคลลภายนอกผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อประมูลขายทอดตลาดรถยนต์

ประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดประชุม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 12/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ครั้งที่ 12/2565 โดยมีผู้บริหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมคณะ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่ 7(14)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่ 7(14)/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น. ณ

กิจกรรมนำเสนองานวิจัย และแลกเปลี่ยนแนวทาง การสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนำเสนองานวิจัย และแลกเปลี่ยนแนวทาง การสื่อสารแบรนด์จังหวัดสุพรรณบุรีผ่านมาสคอตน้องเหน่อ โดยมี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Career Choices Exhibition : CCE) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Career Choices Exhibition : CCE) โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และทีมงานเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(111)/2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(111)/2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบรี ผู้อำนวยการกองกลาง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี กับ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยมีกลุ่มงานวิชาการและ

บุคลากรและนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานและพิธีเปิดโครงการอบรมการสร้างสรรค์เบญจรงค์ลายภาพมงคลสายสัมพันธ์จีน–ไทย

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาต่างๆ

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ร่วมออกร้านค้า และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม “เล่านิทาน อ่านเพื่อน้อง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม “เล่านิทาน อ่านเพื่อน้อง” ภายใต้โครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีพาสืบสานงานศิลป์ ณ

สาขาปฐมวัย จัดโครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีสืบสานงานศิลป์ ผ่านกิจกรรม “Story and Song เล่น เล่า ร้อง ให้น้องฟัง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาปฐมวัย จัดโครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีสืบสานงานศิลป์ ผ่านกิจกรรม “Story and Song เล่น เล่า ร้อง ให้น้องฟัง” โดยเป็นการบูรณาการจากการเรียนรู้ ในรายวิชา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติ ศึกษาลัย ตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสงวนหญิง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสงวนหญิง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ตำบล มะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนไพศาลพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)  ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาอาคารผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาอาคารผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และการก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังนโยบายดำเนินงาน ด้าน Green & Clean University

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่และรับฟังนโยบายดำเนินงาน ด้าน Green & Clean University

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และนำตรวจสอบครุภัณฑ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณะบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และนำตรวจสอบครุภัณฑ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(110)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(110)/2565

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรม “SDUnity”

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  ภายใต้ชื่อกิจกรรม “SDUnity”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมทีมเลขานุการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมทีมเลขานุการหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหาร แจ่มใสวิทยา 6

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหาร แจ่มใสวิทยา 6 ตำบล หนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษา โรงเรียนสองพี่น้อง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้อง ตำบล บางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

กองพัฒนานักศึกษาฯจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา​ประจำปีการศึกษา​ 2565 “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม​ Gen Z”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษา​ประจำปีการศึกษา​ 2565 “ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่นักกิจกรรม​ Gen Z” ที่วิทยาเขตสุพรรณ ระหว่างวันที่

การประชุมรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา “Activity Collaboration of the SDU”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ การประชุมรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา “Activity Collaboration of the SDU”

สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ) มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้หัวข้อ The show of Asope’s Fable Story

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีการเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม โครงการอาหารแปรรูป ห้องปฏิบัติการ GMP

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดรายการ Poll Talk Excusive by สวนดุสิตโพล โดยมีการเสวนากลุ่มเรื่อง”อาหารไทยเอกลักษณ์ไทย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดรายการ Poll Talk Excusive by สวนดุสิตโพล โดยมีการเสวนากลุ่มเรื่อง”อาหารไทยเอกลักษณ์ไทย”โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารอยุธยานุสรณ์

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่ขวาง

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไผ่ขวาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สวนดุสิตเหย้า-เยือน เพื่อนร่วมวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สวนดุสิตเหย้า-เยือน เพื่อนร่วมวิทยาเขตและศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 25 คน   โรงเรียนแม่จริม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 25 คน   โรงเรียนแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน โดยมีผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน”

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน” การประกวด MC STAR AND FRESHY 2022

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ค้นฟ้า…คว้าดาว

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ค้นฟ้า…คว้าดาว

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Open House โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลสนามชัย ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรในสังกัด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน การก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน การก่อสร้างโครงการเกษตรสร้างมูลค่า

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบเงินผลตอบแทนจากการจำหน่ายเมลอน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบเงินผลตอบแทนจากการจำหน่ายเมลอน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการผจญเหตุอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการผจญเหตุอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้นประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีพ.ศ.2565 โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และทีมงาน เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “Freshy and SDU:SP น้องปี 1 กับสวนดุสิตสุพรรณบุรี” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “Freshy and SDU:SP น้องปี 1 กับสวนดุสิตสุพรรณบุรี” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต 2565 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารฯได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565 โดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ร่วมออกร้านค้า และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและประชุมเพลิง นางสำรวย ไชยวสุ มารดาของนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวสุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและประชุมเพลิง นางสำรวย ไชยวสุ มารดาของนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวสุ เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับประถม จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับประถม

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(109)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(109)/2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ภาคเรียนที่ 2/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ กรมประชาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรม APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ให้การต้อนรับ บริษัทครีเอท อินเทลลิเจ้นข์ จำกัด

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สนทนาภาษาอังกฤษ จิบน้ำชา ยามบ่าย สไตล์อังกฤษ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”สนทนาภาษาอังกฤษ จิบน้ำชา ยามบ่าย สไตล์อังกฤษ” โดยมีอาจารย์ ธนภรณ์ พัฒนวิโรจน์ ผศ.รินทร์ฤดี ภัทรเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(6)/2565

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(6)/2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม”ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ”โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หัวข้อเรื่อง “รังสรรค์การเรียนรู้ บูรณาการงานครู สู่สหกิจศึกษา”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 หัวข้อเรื่อง “รังสรรค์การเรียนรู้ บูรณาการงานครู สู่สหกิจศึกษา”

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10(108)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10(108)/2565

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานหมินจู๋แฟชั่นเดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี 2565

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานหมินจู๋แฟชั่นเดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมฉลองครบรอบ 73 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ งานหมินจู๋เดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดการ งานหมินจู๋เดย์ เก๋ไก๋สไตล์ชนเผ่า และเทศกาลฉงหยาง ประจำปี2565 โดยมี ดร.พรชณิตว์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมกลุ่มย่อย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายพีรพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก

ผู้อำนวยการกองกลางฯเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับทีมงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกเมล่อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมกลุ่มย่อยวิทยบริการฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกิจการนักศึกษา ประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและร่วมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิถีชีวิตใหม่ กับสื่อการสอนแบบ Hybrid Learning”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและร่วมรับฟัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิถีชีวิตใหม่ กับสื่อการสอนแบบ Hybrid Learning” ผ่านระบบออนไลน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดกิจกรรม Pilot Plant Rally

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร(Food Innopolis) จัดกิจกรรม Pilot Plant

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มงานวิชาการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และทีมงานนักวิจัย

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญงานวันละออ (คุณยายละออ) ประจำปี 2565

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญงานวันละออ (คุณยายละออ) ประจำปี 2565

ประชุมการประเมินผลการปฏิราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม การประเมินผลการปฏิราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีศูนย์การศึกษาและคณะ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวก ในการจัดงานพิธีมอบรางวัล”ครอบครัวคุณธรรม”จังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวนการกองบริการนักศึกษาสำนักงานเวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

การประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกุฉินารายณ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกุฉินารายณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ILAC สัญจร

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ILAC สัญจร จัดโดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) และการจัดการพลังงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2565 ดำเนินการประชุมโดย ดร.กวิตา

บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ในวันที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3

อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(107)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(107)/2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากว่านหางจระเข้”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากว่านหางจระเข้” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสรรพยาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสรรพยาวิทยา ตำบลสรรพยาวิทยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยกองบริการนักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่สังคม สาธิตการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่สังคม สาธิตการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

การประชุมเพื่อติดตามงานการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) จากการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดประชุมเพื่อติดตามงานการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) จากการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และการประชุมนายอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 3)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 3) “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ตามระบบ SDU QA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ตามระบบ SDU QA

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหันคาพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหันคาพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะสมาคม ศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะสมาคม ศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมร่วมหารือในเรื่องของผลผลิตรอบแรกของเกษตรกร จากโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

การประชุมร่วมหารือในเรื่องของผลผลิตรอบแรกของเกษตรกร จากโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

ผู้จัดการโครงการพิเศษ และ ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ และดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยกองกลาง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ในการติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทงงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทงงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(106)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(106)/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สร้างความภูมิใจสู่การพัฒนา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร นำบุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานประชุมสัมมนา

สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการ “รู้รัก(ษ์) วัฒนธรรมทางภาษาไทยในวัยประถมศึกษา”

สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดโครงการ “รู้รัก(ษ์) วัฒนธรรมทางภาษาไทยในวัยประถมศึกษา”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อผลิตภาชนะอาหาร” (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่2)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อผลิตภาชนะอาหาร” (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่2) ซึ่งอยู่ใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลฯพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล และพิธีทางศาสนามหามงคล 3

กรมบังคับคดี จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมบังคับคดี จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยบริการประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ในการติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้รับตรวจติดตามการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65 โดยมีผู้ทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ในแต่ละหลักสูตรฯ ร่วมแนะนำมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยจัดเสวนาเรื่อง “ก้าวแรกสู่ครูพันธุ์ใหม่ EDU TOUR”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยจัดเสวนาเรื่อง “ก้าวแรกสู่ครูพันธุ์ใหม่ EDU TOUR” ในวันจันทร์ที่ 8

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรร ออกแนะแนวในโครงการ Thailand Education EXPO 2022

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยคณาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ ออกแนะแนวในโครงการ Thailand Education EXPO 2022 จัดโดยสถาบันพัฒนาวิชาการและทักษะ วิสดอม อะคาเดมี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”ฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี 2565

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการนักศึกษา ครั้งที่2(9)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองบริการนักศึกษา ครั้งที่2(9)/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประเพณีทิ้งกระจาด

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกระทรวงยุติธรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของกระทรวงยุติธรรม จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวสุพรรณบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรชมรมดนตรี และมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

พิธีมอบเกียรติบัตรชมรมดนตรี และมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายวิชาการระดับปฐมวัย play&learn เพลิดเพลินการเรียนรู้

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “ค่ายวิชาการระดับปฐมวัย play&learn เพลิดเพลินการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2564-31

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (CPR)

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (CPR)

ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565 การประชุมประกอบด้วยเรื่อง

คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

คณะทำงานโครงการการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่เก็บผลผลิตเมลอน พันธ์กาเลีย เกรด AA จากเกษตรกรเครือข่ายฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคลฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย  และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย  และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบ CDCA รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบ CDCA รุ่นที่ 1

กองบริการนักศึกษา ประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1

สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 2) ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และหลักสูตร 4 ปี รหัส 62 โดยมี ดร.วิณาภรณ์

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อพานักศึกษา

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย”

กองบริการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “เคล็ด(ไม่ลับ)ดูแลผิว เปลี่ยนผิวเสียเป็นผิวสวย” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่องจัดทำกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเรื่องจัดทำกรอบอัตรากำลัง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันขงจื่อ เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ทำบันทึกข้อตกลงฯ ในการร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษากับโรงเรียนต่าง ๆ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ทำบันทึกข้อตกลงฯ ในการร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษากับโรงเรียนต่าง ๆ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(105)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(105)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน โดยมีนักศึกษาจากสาขาต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล แบตมินตัน และวอลเลย์บอล โดยมีผู้บริหาร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ โดยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยบริจาคสิ่งของแก่วัดโคกโคเฒ่า

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน โดยบริจาคสิ่งของแก่วัดโคกโคเฒ่า มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก้าวสู่ความเป็นดาว season 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก้าวสู่ความเป็นดาว season 1 วิทยากรโดย ครูกฤษ

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ อำเภออู่ทอง

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากนางสาวนนทกานต์ คงเกิด ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภภัสสร ศรีสวย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับแก้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรายระเอียดโครงการวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับแก้ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับรายระเอียดโครงการวิจัย ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-15.30

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2565 และการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2565 และการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ.2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตักบาตรทางน้ำ “นาวาภิกขาจาร”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายวิเชียร สุดแก้ว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายวิเชียร สุดแก้ว

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิยากร คือ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

การประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอศรีประจันต์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(5)/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(5)/2565

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารของวิทยาเขตฯ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบโล่เกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ นายก้อง สระทองดี นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบโล่เกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ นายก้อง สระทองดี นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย

การประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

การประชุมเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แดงจุ้ย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา คณาจารย์สาขาการศึกษาประถมศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม” แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) งวดที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) งวดที่ 3

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีการศึกษา

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(103)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(103)/2565

การประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเครีอข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเครีอข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยง ไทยและจีน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยง ไทยและจีน โดยมีคณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ร่วมสาธิต

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 “ฮานอย 2021” ณ ประเทศเวียตนาม โดยทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง

การประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในงานวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ…แลข้าวหลาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ…แลข้าวหลาม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการออกบูธ และสาธิตวิธีการทำเบเกอรี่

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผอ.ธงชัย วีระกุล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผอ.ธงชัย วีระกุล บิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์

การประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ระยะที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ระยะที่ 3

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online โดยมี ผศ.สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online โดยมี ดร.วิณาภรณ์

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3

งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

การประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐาน และกิจกรรม “หอมขจรพาร์ม : พื้นที่เรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนทุกวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา นำนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา นำนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะครุศาสตร์ “We are running”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะครุศาสตร์ “We are running”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสายอาชีพ”(Career Development Path)

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสายอาชีพ”(Career Development Path) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา จัดการบรรยาย “การพัฒนาวิชาชีพครู จาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน”

ฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา จัดการบรรยาย “การพัฒนาวิชาชีพครู จาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30- 16.00 น. ณ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีน โดยมีนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์กรณิศ ทองสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency : IIT)

ตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม กองบริการนักศึกษา เข้าประชุมเพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมขยายเวลางานครุภัณฑ์ ระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครั้งที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมขยายเวลางานครุภัณฑ์ ระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ให้กับเครือข่ายเกษตรกรฯ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง STUDENTS CENTER ชั้น 1

การประชุมคณะทำงานในกรอบของการดำเนินการติดตามความยั่งยืนของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานในกรอบของการดำเนินการติดตามความยั่งยืนของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวิทยากร 3 ท่าน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

กองบริการนักศึกษา และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

กองบริการนักศึกษา และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน Improvement Plan (ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี)

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน Improvement Plan (ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี)

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัล “วัฒนธรรศ”

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัล “วัฒนธรรศ” เชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สาขา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเจริญธรรมเจริญใจ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเจริญธรรมเจริญใจ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์

การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับอธิการบดี

การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามสัญญาการเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา และหอมขจรฟาร์ม ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามสัญญาการเข้าร่วมโครงการ การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

การประชุมโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภคฯ

การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน การทำวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน การทำวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อดิจิทัล”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อดิจิทัล”

การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(101)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(101)/2565

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรเเละนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรเเละนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาวสุรีรตน์ จิตพัฒนกุล หัวหน้าหน่วยงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และนางสาวชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ อาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกกันเอง ให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกกันเอง ให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมการผสมเกษรดอกเมลอน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” ร่วมกิจกรรมการผสมเกษรดอกเมลอน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายบริการ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายบริการ “ความเสี่ยงของคนทำงานสายบริการ”

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน

กองบริการนักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

กองบริการนักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวางแผนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการพิจารณาการประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการพิจารณาการประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนแบบอย่างดีเด่น

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

การอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารประจำปี 2565

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเรียนรู้งานด้านอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานจากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเรียนรู้งานด้านอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานจากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

การประชุมคณะทำงาน หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร จัดโดยกองบริการนักศึกษา โดยมีทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ ศึกษาดูงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 5 “ปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 5 “ปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” รุ่นที่ 3

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” รุ่นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ ATK

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภันฑ์กล้วยตากบ้านพวน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยตากบ้านพวน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟ แลยอดวิว TikTok 15 ล้านวิว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟ แลยอดวิว TikTok 15 ล้านวิว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภาพรรณ อมตะเดชะ ที่ปรึกษาอธิการบดี

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(100)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(100)/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทาวารวดี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทาวารวดี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มอบเงินสบทบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลยอดวิว TIKTOK 15 ล้านวิว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มอบเงินสบทบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลยอดวิว TIKTOK 15

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต ในปีการศึกษา 2564

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน Suan Dusit Valentine’s Day

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรส่งรักสร้างบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรส่งรักสร้างบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย

การประชุมเชื่อมโยงงานสำนักกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงงานสำนักกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการครุภัณฑ์ระบบห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการครุภัณฑ์ระบบห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา เพื่อขยายสัญญาและรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(99)/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(99)/2565

การประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกและดูแลเมลอนในโรงเรือน”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกและดูแลเมลอนในโรงเรือน”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบสายสะพายประจำอำเภอให้แก่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบสายสะพายประจำอำเภอให้แก่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือนางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือนางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานลล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานลล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี” นำโดย

การประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตั้งศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตั้งศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/64 หัวข้อ เสวนาวิชาการ “การเสริมสร้างประสบการณ์สู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุม “คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลางการพัฒนาผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลางการพัฒนาผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

การประชุมบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เพื่อมอบหมายงานในการดูแลสภาพภูมิทัศน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เพื่อมอบหมายงานในการดูแลสภาพภูมิทัศน์

การประชุมการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา ในวันพุธที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ​สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ​สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมงานงานครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมงานงานครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน”

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ กำนันตำบลโคกโคเฒ่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายพรเพ็ชร แก้วเกตุ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย และรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย และรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(KM) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(3)/2565

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(3)/2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านวราวุธ ศิลปอาชา คุณกัญจนา ศิลปอาชา คุณหญิงพจมาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมการร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ของร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมชี้แจงการประชุมการร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ของร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สว.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และคณะเข้าศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สว.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และคณะเข้าศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา