ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมการจัดการขยะ Zero Waste โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิยากร คือ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

การประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอศรีประจันต์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(5)/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(5)/2565

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(104)/2565

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษาฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดรายละเอียดแผนการดำเนินงานโครงการสืบสานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารของวิทยาเขตฯ

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านการออกแบบเพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (รุ่นที่1)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบโล่เกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ นายก้อง สระทองดี นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบโล่เกียรติคุณแสดงความยินดีแก่ นายก้อง สระทองดี นักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย

การประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานสภามหาวิทยาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำรูปเล่มเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

การประชุมเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แดงจุ้ย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา คณาจารย์สาขาการศึกษาประถมศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม” แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) งวดที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) งวดที่ 3

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มสด.) ประจำปีการศึกษา

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(103)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(103)/2565

การประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมทีมงานเตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมลงพื้นที่ในการวิจัยเพื่อติดตามความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเครีอข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

การประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเครีอข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยง ไทยและจีน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยง ไทยและจีน โดยมีคณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ร่วมสาธิต

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 “ฮานอย 2021” ณ ประเทศเวียตนาม โดยทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง

การประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในงานวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ในงานวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ…แลข้าวหลาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมจิบกาแฟ…แลข้าวหลาม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการออกบูธ และสาธิตวิธีการทำเบเกอรี่

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผอ.ธงชัย วีระกุล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ผอ.ธงชัย วีระกุล บิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์

การประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ระยะที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ระยะที่ 3

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต จัดพิธีบวงสรวงศาลหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online โดยมี ผศ.สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Online โดยมี ดร.วิณาภรณ์

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Online โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Online

การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3

งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

การประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐาน และกิจกรรม “หอมขจรพาร์ม : พื้นที่เรียนรู้การเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนทุกวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะเป็นฐาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา นำนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา นำนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะครุศาสตร์ “We are running”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานกีฬาสีคณะครุศาสตร์ “We are running”

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสายอาชีพ”(Career Development Path)

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาสายอาชีพ”(Career Development Path) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา จัดการบรรยาย “การพัฒนาวิชาชีพครู จาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน”

ฝ่ายวิชาการ กองบริการนักศึกษา จัดการบรรยาย “การพัฒนาวิชาชีพครู จาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แสดงความขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงดอกไม้ เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30- 16.00 น. ณ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแกะสลักผักผลไม้และศิลปะการพับผ้างานจัดเลี้ยงไทยและจีน โดยมีนายอิทธิพล อเนกธนทรัพย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์กรณิศ ทองสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency : IIT)

ตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กองอาคารและสิ่งแวดล้อม กองบริการนักศึกษา เข้าประชุมเพื่อร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการและการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมขยายเวลางานครุภัณฑ์ ระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครั้งที่ 3

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมขยายเวลางานครุภัณฑ์ ระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ให้กับเครือข่ายเกษตรกรฯ เรื่อง เทคนิคการเพิ่มคุณภาพเมลอนก่อนเก็บเกี่ยว

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง STUDENTS CENTER ชั้น 1

การประชุมคณะทำงานในกรอบของการดำเนินการติดตามความยั่งยืนของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานในกรอบของการดำเนินการติดตามความยั่งยืนของเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีวิทยากร 3 ท่าน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

กองบริการนักศึกษา และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

กองบริการนักศึกษา และฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน Improvement Plan (ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี)

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน Improvement Plan (ระดับวิทยาเขตสุพรรณบุรี)

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

การประชุมบุคลากรและนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) เพื่อเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัล “วัฒนธรรศ”

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัล “วัฒนธรรศ” เชิดชูบุคคลผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สาขา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเจริญธรรมเจริญใจ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเจริญธรรมเจริญใจ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์

การรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

กิจกรรมการรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับอธิการบดี

การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีลงนามสัญญาการเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา และหอมขจรฟาร์ม ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามสัญญาการเข้าร่วมโครงการ การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

การประชุมโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดสำหรับห้องปฏิบัติการ และการบริโภคฯ

การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน การทำวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน การทำวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อดิจิทัล”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนการเรียนรู้เด็กปฐมวัยด้วยสื่อดิจิทัล”

การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(101)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(101)/2565

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรเเละนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา

กองบริการนักศึกษา จัดประชุมบุคลากรเเละนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

ตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยสุพรรณบุรี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นางสาวสุรีรตน์ จิตพัฒนกุล หัวหน้าหน่วยงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และนางสาวชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์ อาจารย์หลักสูตรธุรกิจการบิน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกกันเอง ให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกกันเอง ให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมการผสมเกษรดอกเมลอน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” ร่วมกิจกรรมการผสมเกษรดอกเมลอน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายบริการ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายบริการ “ความเสี่ยงของคนทำงานสายบริการ”

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน

นายเฉลิมชัย แสงอรุณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการยศาสตร์ในการทำงาน

กองบริการนักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

กองบริการนักศึกษา โดยงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวางแผนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการพิจารณาการประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมดำเนินการพิจารณาการประกวดราคางานปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565

เด็กชายพุทธคุณ แสงโสภี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ได้รับรางวัลการศึกษาดีเด่น “ปัญญาภิวัฒน์” ประจำปี 2565 สาขา เยาวชนแบบอย่างดีเด่น

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเล่า ร้อง เต้น กับของเล่นรอบตัว ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 4 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2564

การอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารประจำปี 2565

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเรียนรู้งานด้านอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานจากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเรียนรู้งานด้านอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานจากโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป

การประชุมคณะทำงาน หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน หารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ “เมืองสมุนไพร สุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร จัดโดยกองบริการนักศึกษา โดยมีทีมวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ ศึกษาดูงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 5 “ปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 5 “ปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” รุ่นที่ 3

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ ATK เรื่องง่าย ๆ ที่ทุกคนก็ทำได้” รุ่นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์ ATK

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภันฑ์กล้วยตากบ้านพวน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยตากบ้านพวน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟ แลยอดวิว TikTok 15 ล้านวิว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิบกาแฟ แลยอดวิว TikTok 15 ล้านวิว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภาพรรณ อมตะเดชะ ที่ปรึกษาอธิการบดี

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(100)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(100)/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทาวารวดี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดอาคารหอพักช่อชงโคอู่ทองทาวารวดี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มอบเงินสบทบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลยอดวิว TIKTOK 15 ล้านวิว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มอบเงินสบทบทุนการศึกษาจากการจัดกิจกรรมจิบกาแฟแลยอดวิว TIKTOK 15

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต ในปีการศึกษา 2564

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน Suan Dusit Valentine’s Day

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรส่งรักสร้างบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรส่งรักสร้างบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย

การประชุมเชื่อมโยงงานสำนักกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงงานสำนักกิจการพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการครุภัณฑ์ระบบห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการครุภัณฑ์ระบบห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library)

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โครงการก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้านการศึกษา เพื่อขยายสัญญาและรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(99)/2565

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(99)/2565

การประชุมการเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกและดูแลเมลอนในโรงเรือน”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกและดูแลเมลอนในโรงเรือน”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmarks in Thailand

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบสายสะพายประจำอำเภอให้แก่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมมอบสายสะพายประจำอำเภอให้แก่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือนางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือนางสิริพร วิศิษฏ์ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า ในการดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานลล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานลล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี จังหวัดสุพรรณบุรี” นำโดย

การประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตั้งศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตั้งศูนย์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/64 หัวข้อ เสวนาวิชาการ “การเสริมสร้างประสบการณ์สู่การเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม โครงการ “การพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประชุม “คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลางการพัฒนาผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลางการพัฒนาผลงานวิชาการ บุคลากรสายวิชาการวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลา วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

การประชุมบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เพื่อมอบหมายงานในการดูแลสภาพภูมิทัศน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี  เพื่อมอบหมายงานในการดูแลสภาพภูมิทัศน์

การประชุมการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สัญจร

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา ในวันพุธที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ​สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ​สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานรัฐพิธี ”วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมงานงานครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์  ที่ปรึกษาอธิการบดี เข้าร่วมงานงานครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน”

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรรบุรี จัดงานบรรยาย “ฟังความรู้เรื่องมะนาวจากชาวสวน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีมอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ กำนันตำบลโคกโคเฒ่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายพรเพ็ชร แก้วเกตุ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย และรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย และรองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(KM) วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(3)/2565

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(3)/2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเครือข่ายเกษตรปลอดภัยฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านวราวุธ ศิลปอาชา คุณกัญจนา ศิลปอาชา คุณหญิงพจมาน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ามอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมการร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ของร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมชี้แจงการประชุมการร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ของร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สว.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และคณะเข้าศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สว.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย และคณะเข้าศึกษาดูงานโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธัญรัตน์ และโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานจัดแสดงผลงาน/โครงการที่โดดเด่นของจังหวัดสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม Christmas Day

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม Christmas Day

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ในการปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 กับกิจกรรมที่ 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ในการปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 กับกิจกรรมที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิกองทุนประกันสังคม รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ให้คำแนะนำและทำการฉีดวัคซีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนดอนคาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนคาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ วิทยาเขต​สุพรรณบุรี​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการทางถนนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี​

นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 SUAN DUSIT SUPHANBURI CAMPUS OPEN HOUSE

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 9 คน และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกัน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการศึกษาปฐมวัย วิชามาตุเวทวิทยา และ วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมกันจัดกิจกรรมในหัวข้อ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยการจัดเลี้ยงรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นำคณะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำนวยการจัดเลี้ยงรับรอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะผู้ติดตาม

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามโครงการเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำนักศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรับฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังนโยบายทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าตรวจเยี่ยมสภาพภูมิทัศน์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 16(98)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 16(98)/2564

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครั้งที่ 2

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ครั้งที่ 2 (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งพิเศษที่ 1/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งพิเศษที่ 1/2564

รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเวทีวิจัยการศึกษาเชิงกลยุทธ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการเวทีวิจัยการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการร่วมพัฒนาการอุดมศึกษาระหว่างจีนและไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ TIK TOK

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำวิดีทัศน์ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” ผ่านแอพพลิเคชั่น TIK TOK

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบความเรียบร้อย ศูนย์สอบสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจสอบความเรียบร้อย ของศูนย์สอบสุพรรณบุรี ในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการฯ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อมOPENHOUSE SUAN DUSIT SUPHANBURICAMPUS

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม เตรียมความพร้อมOPENHOUSE SUAN DUSIT SUPHANBURICAMPUS โดยร่วมหารือกับบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรหลักสูตรต่าง ๆ

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม ผจญเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2564

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม ผจญเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และซ้อมแผนอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ในการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ในการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าประชุมกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมถ่ายภาพในการรับมอบเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรจากกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ร่วมถ่ายภาพในการรับมอบเกียรติบัตรดีเด่น

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ การจัดการพลังงาน ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ การจัดการพลังงาน ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU) แก่โรงเรียนต่าง ๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2564

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และอาจารย์จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจง

ประชุม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2564

ดร.วิณาภรณ์​ แตงจุ้ย​ รักษาการ​ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง​บริการ​นักศึกษา​ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2564 จัดโดยงานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางเสด็จวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบางเสด็จวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง ออกแบบตกแต่งสถานที่ และดำเนินการจัดงานพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลฯ”

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำทีมงานนักศึกษา EVEX รหัส 61 จำนวน 7

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK, HSKK) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์สวนดุสิต SDU:SP”

ฝ่ายส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ลอยกระทง วิถีใหม่ สไตล์ SDU:SP” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Loy Kratong Festival จัดโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Loy Kratong Festival จัดโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15(97)/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15(97)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : แหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมสัญจรฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางสี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางสี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงานในการถ่ายทำ Poll talk

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และทีมงาน ในการถ่ายทำ Poll talk

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติการมาเรียน On-Site (La-or Sandbox) โดยตรวจเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติการมาเรียน On-Site (La-or Sandbox) โดยตรวจเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ด้วยระบบ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์การแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์การแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมการจ้างปรับปรุงกรอบผนัง อาคารจันทร์เจริญ เพื่อส่งมอบงานงวดที่ 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติการมาเรียน On-Site (La-or Sandbox)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวปฏิบัติการมาเรียน On-Site (La-or Sandbox) โดยตรวจเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ระหว่างวันที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมการเตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการเตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดประชุมร่วมกันในการจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดประชุมร่วมกันในการจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่า

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโนบายและติดตามงานต่าง ๆ ในวันจันทร์ที่ 1

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(96)/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(96)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ประสพสุข รัตนสุภา มารดาของนางปาจรีย์ หนูนุรัตน์ เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา โดยมี คณาจารย์และบุคลากร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เกษร ขวัญมา กล่าวเปิดกิจกรรม อาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนตุลาคม

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางกัณณอลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเข้าทำการตรวจครุภัณฑ์ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม

นางกัณณอลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อย

นางกัณณอลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์กลุ่มย่อย เพื่อจัดสรรภาระงานให้ครอบคลุมในแต่ละหน้าที่ ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น. ณ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกองบริการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประสพสุข รัตนสุภา มารดาของนางปาจรีย์ หนูนุรัตน์ เจ้าหน้าที่กองบริการนักศึกษา โดยมี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณะทำงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมฯ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณะทำงาน จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานโครงการสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลสภาพอาคารThe Central Division of Suphanburi Campus held a group meeting on the operation of building maintenance.

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการดำเนินการดูแลสภาพอาคาร รวมถึงห้องสุขาภายในอาคาร เพื่อดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับที่ปรึกษาอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ทุกคนต้องรู้”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟกับที่ปรึกษาอธิการบดี ในหัวข้อเรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ทุกคนต้องรู้”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ดำเงินงานประชาสัมพันธ์

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ดำเงินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ การจัดการพลังงาน ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ การจัดการพลังงาน ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2564

รองอธิการบดี ฯ เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ โดยมีนายคมกริช

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(95)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(95)/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากร วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 4 การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอนระดับปฐมวัยในรูปแบบ online

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะศาลหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม

การอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-09.30 น. คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การแข่งขันและการขับเคี่ยวระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา : ประเทศไทยภายใต้ดุลย์อำนาจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ หน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเตรียมความพร้อมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยวิทยาเขตสุพรรณบุรี มี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 6/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่เทียน ก๋ำดี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม คุณแม่เทียน ก๋ำดี มารดา ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(94)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(94)/2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสนาประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

คณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2/2564)

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2/2564)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Line (Line Group)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสบทบกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสบทบกองทุนช่วยเหลือสุนัขจรจัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ให้กับ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุยบุรีวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Line (Line Group)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และ วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์เนื่องในประเพณีไหว้พระจันทร์ฯ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี และวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Mr.Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุฉินารายณ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุฉินารายณ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมสังเกตการณ์ และแนะนำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธงชัยวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธงชัยวิทยา

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2564

การจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(93)/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11(93)/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

การประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการหอมขจรฟาร์ม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมหารือแผนการดำเนินโครงการหอมขจรฟาร์มในอนาคต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน ประชุมสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน ประชุมสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี โดยมีนายสรชัด สุจิตต์ สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลางฯ ครั้งที่ 1/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลางฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

การประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โครงการ “บูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ครูปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 64

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3 “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เพื่อชี้แจงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เพื่อชี้แจงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา” จัดขึ้นโดยให้รุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ในรูปแบบ Online Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมอาหารและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ วัฒนธรรมอาหารและศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ของไทยและจีน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและจีน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.) ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

การประชุมเสวนากิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เสวนากิจกรรมภายในหอพักนักศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10(92)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10(92)/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรไหว้ศาลหลวงปู่ชัยมงคล

การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงานงวดที่ 7 และงวดสุดท้าย ห้องสมุดศูนย์เรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา” โดยให้รุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

การประชุมชี้แจงรายละเอียด ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียด แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

การประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams

การประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์กักกันโรค

การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการอบรม “การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีนภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธานและกล่าวเปิดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีนภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงานงวดที่ 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการตรวจรับงานงวดที่ 2 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดศูนย์เรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 3

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รอบที่ 2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ VDO Conference

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(91)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9(91)/2564

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2564

การประชุมหารือความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุพรรณโมเดล เกษตรต้นแบบ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุพรรณโมเดล เกษตรต้นแบบ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน หล่อเทียนจำนำพรรษา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน หล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวาย ณ พัทธสีมา วัดโคกโคเฒ่า และมีบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

การประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

Mr.Qiu Zonfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย

โรงเรียนอู่ทอง สัมภาษณ์ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในความร่วมมือทางวิชาการ

คณาจารย์โรงเรียนอู่ทอง เข้าสัมภาษณ์ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในด้านความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สกายฮอลล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข รองผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

การประชุมคณะกรรมการการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการการวิจัย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมการพัฒนาสูตรดิน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมในเรื่องการพัฒนาสูตรดิน

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมแม่บ้านสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมแม่บ้านสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 16/2564

เปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ประชุมเพื่อหารือในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในการแปรรูปมะนาว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมกับอาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

เข้าร่วมหารือสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมหารือเข้าร่วมหารือกับนายวิเชียร ลีธนะรุ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(90)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8(90)/2564

ร่วมประชุมการติดตามและสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการติดตามและสร้างความเข้าใจในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมการดำเนินงานเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15/2564

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ร่วมการประชุมการติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานความก้าวหน้าทิศทางการรับนักศึกษา และจำนวนการรับนักศึกษาประจำป

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริจาค น้ำดื่มดุสิตา 240 โหล แด่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมบริจาคน้ำดื่มดุสิตา จำนวน 240 โหล แก่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการสนับสนุนช่วยเหลือในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับมอบเกียรติบัตรออนไลน์ จากกรมป่าไม้

วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับมอบเกียรติบัตรออนไลน์ จากกรมป่าไม้ ในการร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ งวดสุดท้าย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดประชุมตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ งวดสุดท้าย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ สพ 14 – 2/2564

หลักสูตรออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ได้จัดโครงการ EVEX บ่มเพาะต้นกล้า

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. หลักสูตรออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง ได้จัดโครงการ EVEX บ่มเพาะต้นกล้า กิจกรรมอบรมออนไลน์ เรื่องการปรับตัวในสายงาน Event ในสถานการณ์ COVID-19 เป็นการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยมีนายณัฐภัทร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในโครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯในรอบ 9 เดือน ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 –

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในเรื่อง “การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ”

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งความห่วงใยจากใจพี่ถึงน้อง”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งความห่วงใยจากใจพี่ถึงน้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูเข้าใหม่เข้ารายงานตัวต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำโดย ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอกผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูเข้าใหม่เข้ารายงานตัว ต่อ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่

กองบริการนักศึกษา​ วิทยาเขตสุพรรณบุรี​ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา​ออนไลน์​ ผ่านระบบ​ Microsoft Teams

กองบริการนักศึกษา​ วิทยาเขตสุพรรณบุรี​จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา​ออนไลน์​ ผ่านระบบ​ Microsoft Teams โดยแนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต​สุพรรณบุรี​ ให้แก่นักศึกษา​ ​ปีการศึกษา​2564​ ในวันพฤหัสบดีที่ 20

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูต่างชาติ เข้ารายงานตัว รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำโดย ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอก ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูต่างชาติ เข้ารายงานตัว ต่อ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่

การประชุมระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมระบบห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “แห้วสุพรรณ”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.สุธาสินี ชิ้นทอง ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “แห้วสุพรรณ”

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(89)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7(89)/2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัด”กิจกรรมแสนดีใจที่ได้พบกัน”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัด”กิจกรรมแสนดีใจที่ได้พบกัน” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตรกับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 โดยมี

การประชุม “การติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม “การติดตามการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ Zoom ให้กับนักศึกษาใหม่ รหัส 64

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัถยา เชื้อกลาง อาจารย์ฝ่ายวิชาการ และอาจารย์กัญญารัตน์ ชูเกลี้ยง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์ – ศิษย์ สาขาการประถมศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์ – ศิษย์ สาขาการประถมศึกษา ในวันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. – 16.30 น

การประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัสปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6(88)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสวนดุสิตโพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายฉลวย โตประยูร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสวนดุสิตโพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายฉลวย โตประยูร บิดาของ น.ส.ชนันภรณ์ โตประยูร บุคลากรกองบริการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 8.30-9.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

คณะผู้บริหารและบุคลำกรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตปลอดภัยอัจฉริยะ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตฯร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแคมป์วิชาการ “China – ASEAN Business Intelligence Boot Camp”

ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์

รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 /2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน สัมมนา เรื่อง ถอดรหัสการเตรียมความพร้อม การออกแบบสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพ “เรื่องเล่าจากหอมขจร”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

การใช้โปรแกรม “Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams การใช้โปรแกรม “Apple Teacher การพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 59 คน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมที่ 5 “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการงานวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 59

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป” ภายใต้โครงการส่งเสริม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.บ.จ.สพ.) ครั้งที่ 3/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี (ก.บ.จ.สพ.) ครั้งที่ 3/2564

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลฯ

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนหรือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม CAMP+9MARKET

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม CAMP+9 MARKET โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมตั้งแคมป์รอบกองไฟ พร้อมกับงานตลาดนัดประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็นการเรียนรู้ข้อมูลการทำโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวด”นักร้องดาวรุ่งแห่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวด “นักร้องดาวรุ่งแห่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายบริการโดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 18

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายวิชาการ และสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อรักษาผิว โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นผู้เล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น(ครั้งที่2)

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อรักษาผิว โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นผู้เล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น(ครั้งที่2)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมผลิตอาหารกล่อง ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมผลิตอาหารกล่อง ในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

คณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

นักศึกษารายวิชา “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ให้บริการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษารายวิชา “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ให้บริการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Ms Team

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

การประชุมกระตุ้นการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมกระตุ้นการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อรักษาผิว โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นผู้เล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีการจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อรักษาผิว โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นผู้เล่าประสบการณ์และสอนเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ 1,106 รายการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมหารือประเด็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมหารือประเด็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฟาร์มหอมขจร

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นที่ปรึกษาในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการรอบที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED)

คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตร 4 ปี

คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 4 “

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 4

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดงานวันมาฆบูชา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดงานวันมาฆบูชา โดยมีการแสดงธรรมเทศนาจากพระสงฆ์วัดจรเข้ใหญ่ จำนวน 1 รูป ให้กับนักเรียน ซึ่งจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นำโดย

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5(87)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี (แห้วและปลาสลิด)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 136 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 136 รายการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 136 รายการ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุเพื่อการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 136 รายการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (SDU Web Conference)

สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการ

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่ ทองพันชั่ง และว่านหางจระเข้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้เกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษ์ในประเด็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ

ดร. วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษ์ในประเด็นแปลงสาธิตเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ แก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(86)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(86)/2564

“สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning” เพื่อมุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning” เพื่อมุ่งสู่ Clean & Green University

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Quota (โควตา) ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ครูแนะแนว

การประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้ปฏิบัติงานเจาะลึกการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ต้อนรับสาธารณสุขจังหวัดและทีมงาน

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายรัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) ดร.เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(85)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3(85)/2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุม SDU Content

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุม SDU Content

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ครั้งที่ 3 กิจกรรมที่ 3 “คลินิกวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานในการประชุม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมร่วมร่วมกับคณะขององค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมร่วมร่วมกับคณะขององค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและแห้ว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมทีมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสลิดและแห้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน พิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ​ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​ 2564

วัน​จันทร์​ที่​ 18​ มกราคม​ 2564 เวลา 6.00 -9.00 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน พิธีบวงสรวงและพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ​ สมเด็จ​พระนเรศวร​มหาราช​ ประจำปี​

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 08.00-09.00 น. ณ หอประชุมอาชาสีหมอก

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(84)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2(84)/2564

การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(83)/2564

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1(83)/2564

การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลากรสายบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับบุคลากรสายบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาดินอย่างยั่งยืน”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน สายบริการ นักศึกษา และผู้นำชุมชน จัดโครงการ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาดินอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาดินอย่างยั่งยืน”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาดินอย่างยั่งยืน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อโดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2563

การประชุมพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1/2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี รอบที่ 1/2564 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการเปิดประตูสู่แดนมังกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดโครงการเปิดประตูสู่แดนมังกร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

การประชุม และร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ ร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุม และร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ ร้านค้าในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(82)/2563

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 14(82)/2563 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสวนดุสิตวิชาการ ปีการศึกษา 2564 (Open House Suan Dusit Suphanburi

CDMB PLEARN (เล่น+เรียนรู้) กิจกรรม อบรมระยะสั้น “Think Tok” Design Thinking by CDMB

CDMB PLEARN (เล่น+เรียนรู้) กิจกรรม อบรมระยะสั้น “Think Tok” Design Thinking by CDMB ตอกความคิด ปิ๊งไอเดีย รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว เป็นตัวแทนของคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ในนามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : New Normal New World by SDU Delivery”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : New Normal New World by SDU Delivery” เพื่อรณรงค์การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และลดขยะพลาสติกแบบบริการเดลิเวอรี่

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดอบรมเรื่อง Venue กับงาน Exhibition ในยุค COVID-19

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีม เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน อบรมเรื่อง Venue กับงาน Exhibition ในยุค COVID-19

งาน “หนุ่มสาวสวนดุสิต plus” ในโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาน้องใหม่สู่ความเป็นสวนดุสิตอย่างภาคภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “หนุ่มสาวสวนดุสิต plus” ในโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาน้องใหม่สู่ความเป็นสวนดุสิตอย่างภาคภูมิ

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(81)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 13(81)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรีดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย 2 แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020 โดย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์

กิจกรรม จิบกาแฟ “ดูแลมะนาว”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมจิบกาแฟ “ดูแลมะนาว (สุพรรณบุรี)”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

คณะทำงานการจัดการพลังงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้ร่วมงานสัมมนาการถ่ายทอดผลงานวิจัยชุมชนต้นแบบ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้ร่วมงานสัมมนาการถ่ายทอดผลงานวิจัยชุมชนต้นแบบการจัดการปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน SDU Direction : The Road to Success

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน SDU Direction : The Road to Success ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดกิจกรรมศิลปะบำบัดผู้สูงอายุ

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการเเละการจัดเเสดง จัดกิจกรรม EVEX ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดผู้สูงอายุ

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการจัดซื้อที่ดิน

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการจัดซื้อที่ดินร่วมกับกองอาคาร

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Academic boost up: Fun time

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Academic boost up: Fun time ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งในกิจกรรมเน้นการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการสำหรับเด็กทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อาทิ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นสวนดุสิตผ่านการประกอบอาหารตำรับสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ความเป็นสวนดุสิตผ่านการประกอบอาหารตำรับสวนดุสิต

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี

เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok จากผลงานกระท้อนลอยแก้ว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok จากผลงานกระท้อนลอยแก้ว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน งานประชุมการตรวจรับงานก่อสร้างฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน งานประชุมการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารจันทร์เจริญเวลา 10.00-11.00 น. และ ประชุมตรวจรับงานก่อสร้งห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนา ครั้งที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนา ครั้งที่ 5 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563โดยมี ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2563 โดยมี ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย “SDU Direction : The Road to Success” ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(80)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12(80)/2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา “นักศึกษาน้องใหม่สู่ความเป็นสวนดุสิตอย่างภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา

ตกลงลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตฯ เข้าปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน

ร่วมตกลงลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสวนแตงวิทยา กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ลอยกระทงรักษ์น้ำ วันฮาโลวีน”

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ลอยกระทงรักษ์น้ำ วันฮาโลวีน” ให้กับเด็กนักเรียน โดยมีธีมงน “แต่งแบบไทย สไตล์ฮาโลวีน” ประจำปี 2563

โครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 5 กับ กิจกรรม “การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนสู่สากล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพุธที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่  8/2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ดร วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนวิเศษชัยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวิเศษชัยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนธรรมโชติศีกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนธรรมโชติศีกษาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม