ข่าวประกาศ

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน1 อัตรา

ผลการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 64 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 64 รายการ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้างานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการโดยไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 10 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 10 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบาย “งดการให้-ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)”

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กฎหมายใหม่ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 – ภาคฤดูร้อน/2562 ที่ยังไม่มาติดต่อรับใบปริญญาบัตร อย่าลืมมารับ ภายใน 12 กันยายน 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวนดุสิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 – ภาคฤดูร้อน/2562 ที่ยังไม่มาติดต่อรับใบปริญญาบัตร อย่าลืมมารับกันนะครับ ภายใน 12 กันยายน 2567 1

7 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565

ประกาศ-เลือกตั้งกรรมการสภา พนม.สนับสนุน

ประกาศ-เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ประจำ(ประกาศ ศกก)

ประกาศ-หลักเกณฑ์สภาคณาจารย์และพนักงาน

ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

https://forms.gle/Rm235o6UiJ4G2v4Q9

ผลการขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 10 รายการ

ตารางสอบปลายภาคในตารางของนักศึกษาภาคปรกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 10 รายการ

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

ประกาศสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง การรักษาความสะอาดให้ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานความสะอาด

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครพนักงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตจำนวน 3 อัตรา

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 6/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 5/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 4/2564)

ท่านใดมีประวัติการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ให้ท่านสังเกตุอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังวันที่ไปสถานที่ดังกล่าวครั้งสุดท้าย

ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 63 รายการ

ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,106 รายการ

รายการจำหน่ายครุภัณท์ ตึก 1 (รวม)

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ 136 รายการและบัญชีแนบท้าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ตารางสอบ 1/2563 AEC ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา (ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์) เพื่อนักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดการทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ใบสมัครทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์ ปี2563

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12

“ข่าวกฐินพระราชทาน อว.” ณ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ TOEIC

สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรรับการฝึกอบรม

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ผลการขายทอดตลาดซากโครงเหล็กและหลังคาจากการรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร

ผลการขายทอดตลาดซากโครงเหล็กและหลังคาจากการรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร

ประกาศการใช้สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเทนนิส

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดซากโครงเหล็กและหลังคาจากการรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การขายทอดตลาดซากโครงเหล็กและหลังคาจากการรื้อถอนและปรับปรุงอาคาร

แจ้งขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกาศเรื่องการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ลดความเสี่ยงCOVID-19(ดูวิธีใช้งาน)

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการกรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด (COVID-19)

แถลงการณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 1 เรื่องแถลงการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอให้พิจารณาการจัดประชุม สัมนา การจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ข่าวจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

คำแนะนำ การป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร

ข่าวจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริมมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019(COVID19)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019(COVID-19)ฉบับที่2

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่องมาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019 nCov)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCov) ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประกาศแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กำหนดการปฐมนิเทศน์นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีโรงเรียนการเรือน

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการคณบดีโรงเรียนการเรือน

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปรกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงินและบัญชี)จำนวน 1 อัตรา(รอบ2)สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคถลาง

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงินและการบัญชี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน(การเงินและการบัญชี)จำนวน 1 อัตรา (ดูรายละเอียด)

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

กำหนดการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย(วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เอกสารแนบ

ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุ 3 รายการ

ประกาศผลขายทอดตลาดพัสดุ 3 รายการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

งานพัสดุ สังกัดกองลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ

รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ 78 รายการ

ประเมินราคาวัสดุประกอบอาคาร บริเวณอาคารแววเที่ยงธรรม ชั้น 2

ข้อห้ามการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และวัตถุชนิดอื่นที่ทรงตัวในบรรยากาศได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมต่อต้านและหลีกเลี่ยงการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง กรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการให้หรือการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข้อบังคับฯว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา2561

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ /และสถานศึกษาเดิม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2561 ประเภทโอนย้ายสถานศึกษา /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ /และสถานศึกษาเดิม รายละเอียด

ประกาศรายชื่อ ขาดสอบ และ ตารางสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

ใบสมัคร และหลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดอาหารไทยภาคกลาง โครงการสืบสารศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนแข่งขันออนไลน์ได้ดังนี้  การลงทะเบียนแข่งขันอาหารภาคกลาง https://goo.gl/forms/IBkQS6Yo02TSUI1M2 2.  ์การลงทะเบียนแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ https://goo.gl/forms/vaV0dwcxdyXlAkpP2

โครงการ สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  

การรับสมัครสโมสรนักศึกษาปี 2561

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมวิสาหกิจชุมชน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ การแต่งกายบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการรับรองใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ

1. (ประกาศการใช้ครุยวิทยฐานะ2561) 2. (ประกาศการแต่งกายบัณฑิต) 3. (ประกาศการรับรองใบแสดงผลการศึกษา)  

สถาบันขงจื่อ มสด. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

รายละเอียดโครงการค่ายภาษาจีนภาคฏดูร้อน2018  (Clickที่นี่)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดที่นี่)   2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครชั้นประถม

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นโรงเรียนรัฐบาลของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เปิดระดับชั้นประถมแล้ว โดนในส่วนอนุบาลเด็กเล็กแบ่งได้ดังนี้

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 17 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ 17 รายการ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-๑๗-รายการ เอกสารแนบท้ายประกาศ  

การประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1

ประกาศขายทอดตลาดจักรและโต๊ะสูง

ประกาศขายทอดตลาดจักรและโต๊ะสูง เอกสารแนบท้ายประกาศ  

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ด้วยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้อนุมัติและให้ความเห็นชอบกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประกาศจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาฯ 2559

ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาฯ 2559

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 (อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2558 (อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2559)