สำหรับนักศึกษา

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 /2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 /2565 (อนุมัติวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และ สาขาวิชาการปฐมวัย ร่วมกันจัดแข่งกีฬาเพื่อความสามัคคี ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ครุศาสตร์สามัคคี ครั้งที่1 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าฟ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม HALLOWEEN NIGHT MARKET

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสรรพยาวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสรรพยาวิทยา ตำบลสรรพยาวิทยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565จัดโดยกองบริการนักศึกษาโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์

ผู้จัดการโครงการพิเศษ และ ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพักฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมนา ติวสันต์ ผู้จัดการโครงการพิเศษ และดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกองบริการนักศึกษา ครั้งที่1(8)/2565 การประชุมประกอบด้วยเรื่อง

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมืองฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการนั่งรถชมเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อพานักศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกิจกรรม Suphan…..รู้แล้วจะ “รัก” โดยมี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วิณาภรณ์ แดงจุ้ย

ประกาศ…..นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 64, 63, 62

ประกาศ…..นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ รหัส 64, 63, 62 ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้ว มีความประสงค์จะขอกู้ต่อในเทอม 3/2564 สำหรับนักศึกษา ประเภท 1 มีความประสงค์กู้ยืมฯค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ประเภท 2

ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13

นายก้อง สระทองดี หัวหน้าแผนกศูนย์บริหารสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 “ฮานอย 2021” ณ ประเทศเวียตนาม โดยทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง

การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ รหัส 65

นักศึกษารหัส 65 ที่รายงานตัวและชำระเงินแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://regis.dusit.ac.th/main/8001/

ทุนการศึกษา “ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564”

ประกาศ นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมฯ ที่ได้สิทธิ์กู้เทอม 2/2564 แล้วมีความประสงค์จะขอกู้ยืมฯภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่http://guidance.dusit.ac.th/WEB/2022/05/2952

การประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

ตารางสอบปลายภาคในตารางของนักศึกษาภาคปรกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศผลทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ประกาศผลทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต” เพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รายละเอียด http://www.dusit.ac.th/2022/958116.html

ทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้ารับทุนการศึกษา “กองทุนสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต”เพื่อนักศึกษาได้รับผลกระทบและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน รายละเอียด 

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบโทอิค (TOEIC) รอบวันที่ 19 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ***สนามสอบ วิทยาเขตสุพรรณบุรี*** (รวม 100 ที่นั่ง)

รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง)

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทุน 75 ชั่วโมง) ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 มค. 2565 ทำงานในหน่วยงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 75 ชั่วโมง / เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากำหนดเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (ทำงาน 75 ชั่วโมง)

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน พระราชทานการศึกษาต่อเนื่อง มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน “นวฤกษ์” และ ทุน “ม.น.ข.” มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน Covid-19 รอบที่ 2 ครั้งที่ 1

ตารางสอบปลายภาค 1/2564 นักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ตารางสอบปลายภาค ในตาราง ของนักศึกษาภาคปกติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระบบ AEC รอบเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กันยายน 2564)
(จัดสอบรูปแบบออนไลน์)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกองบริการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล

การประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

โครงการ “บูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองและบริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา กับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ขอเชิญชวน นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

กิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาชีพเฉพาะ 1 ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 3

เปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยในสาขาวิชาเฉพาะ 1 ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในโครงการ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุยระหว่างวันที่ 10- 29 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) ประจำปี 2560 – 2561 รายงานตัว และสั่งตัดหรือจองเช่าชุดครุยระหว่างวันที่ 10- 29 พฤษภาคม 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวด”นักร้องดาวรุ่งแห่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการประกวด “นักร้องดาวรุ่งแห่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี” โดยมีดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายวิชาการ และสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่ ทองพันชั่ง และว่านหางจระเข้

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลซีรั่ม มะเขือเทศเชอรี่

กิจกรรมบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้เกษตรอินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน และสาธิตการทำผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวขมิ้นชัน

“สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning” เพื่อมุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 2

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี รวมใจ Big Cleaning” เพื่อมุ่งสู่ Clean & Green University

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : New Normal New World by SDU Delivery”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : New Normal New World by SDU Delivery” เพื่อรณรงค์การลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และลดขยะพลาสติกแบบบริการเดลิเวอรี่

งาน “หนุ่มสาวสวนดุสิต plus” ในโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาน้องใหม่สู่ความเป็นสวนดุสิตอย่างภาคภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน “หนุ่มสาวสวนดุสิต plus” ในโครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษาน้องใหม่สู่ความเป็นสวนดุสิตอย่างภาคภูมิ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับโครงการ รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020 โดย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี

รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ สุพรรณบุรี

เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok จากผลงานกระท้อนลอยแก้ว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ผ่านสื่อออนไลน์ TikTok จากผลงานกระท้อนลอยแก้ว

โครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ปลูกฝัง ส่งเสริม ความเป็นสวนดุสิต” ในกิจกรรมการประกวด เยาวบุรุษ เยาวสตรี MC. star รอบตัดสิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนสวนแตงวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนแตงวิทยา

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมบริจากโลหิตสภากาชาดไทย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมบริจากโลหิตสภากาชาดไทย จัดโดยหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สนใจเข้าร่วมบริจาก

งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนอื่นๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดาวน์โหลด

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 4

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 4 ในกิจกรรม “การคิดผลิตภาพโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาในยุค New Normal” โดยมี

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการรถสำหรับนักศึกษา

เป็นวิทยากรสอนอาชีพ เรื่องการทำขนมไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญ ให้เป็นวิทยากรสอนอาชีพ เรื่องการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมกลีบลำดวน ขนมอาลัว ขนมกระเช้าสีดา ให้กับประชาชน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ประกาศการใช้สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สนามเทนนิส

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานพัสดุ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประชุมการขออนุมัติดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุ ด้วยการขายโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาต่อรองราคา โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(72)/2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(72)/2563 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

ผู้ชนะการประกวดห้องเทพธิดา และห้องเทพบุตร รับมอบรางวัลในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนกานสอน online

โครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 6 กิจกรรมที่ 7

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 6 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะชีวิต

ละอออุทิศ เล่น เรียน รู้

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดงานนิทรรศการ “ละอออุทิศ เล่น เรียน รู้” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 8

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 8 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ Good food for children of the 21st Century

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่ปฏิบัติการอาหารในสถานศึกษา โครงการ Good food for children of the 21st Century

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน อย่างยั่งยืน

มสด. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน อย่างยั่งยืน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

โครงการตักบาตรเสริมสร้างบุญให้กับนักศึกษาและบุคลากร เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการตักบาตรเสริมสร้างบุญให้กับนักศึกษาและบุคลากร เนื่องในวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์

ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้าเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา อาจารย์นวลศรี สงสม และอาจารย์ธนสันต์ สนธิศิริ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย The

ร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องานนิทรรศการ เปิดบ้านสานฝัน “สูงสุมารผดุงวิทย์”

ศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “รังสรรค์งานบุปผา พฤกษาสยาม สู่ความเป็นเลิศด้านคหกรรมศาสตร์”

ร่วมเปิดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปี มังกรสวรรค์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเปิดงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปี มังกรสวรรค์” งานประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นประธานเปิดงาน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ในรูปแบบงาน “จิบกาแฟ แลซานตี้” เนื่องในวันคริสต์มาส 2019

เทคนิคการจัดประสบการณ์ให้ครูปฐมวัยรู้เท่าทันผู้เรียนยุคเจเนอเรชันแอลฟา (Generation Alpha) ในระบบ Education 4.0

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดประสบการณ์ให้ครูปฐมวัยรู้เท่าทันผู้เรียนยุคเจเนอเรชันแอลฟา (Generation Alpha) ในระบบ Education 4.0” ให้แก่ครูปฐมวัย

รักษาการผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ SDU Freshman day 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ SDU Freshman day 2019

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงนำนักศึกษาของหลักสูตร เข้าชมการนิทรรศการ จิ๋นซี ฮ่องเต้ฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาของหลักสูตร เข้าชมการนิทรรศการ “จิ๋นซี ฮ่องเต้

รับตรวจห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รับตรวจห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

Natural & Bakery   Festival  by Home Economic 2019

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ปภัสมน  เวชกิจ  ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการนำนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  จัดทำกิจกรรมในชื่อโครงการ  Natural & Bakery   Festival  by Home Economic 2019

ร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้” 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยายังสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้”  งานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุม ADMM

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการในชื่อโครงการ “ชมสวน มวลไม้ ภาพถ่าย ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดนิทรรศการในชื่อโครงการ “ชมสวน มวลไม้ ภาพถ่าย ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการผสานความคิดสร้างสรรค์ชวนกันรักสิ่งแวดล้อมผ่านภาพถ่ายมือถือ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดไม่ผิดวินัยจราจร ประจำปี 2562 โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind &

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Service mind & บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการและการทำงานเป็นทีม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการสวนดุสิตวิชาการ (Open House Suan Dusit Suphanburi Campus) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019” ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมครุบูชาสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมครุบูชาสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการประสานงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวย ณ ที่ประทับรับรองศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมกิจกรรมวิ่งในโครงการ “Anti Drugs มินิมาราธนอน” สุพรรณบุรี ประจำปี 2562

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งในโครงการ “Anti Drugs มินิมาราธนอน” สุพรรณบุรี ประจำปี 2562

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 62

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการค้นหาดาวดวงใหม่ รหัส 62 เพื่อคัดเลือกดาว และ Mc ประจำปีการศึกษา 2562 ในนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1

โครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับบริจาคโลหิตให้สภากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งมอบโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งที่ 2 จังหวัดลพบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ TCAS 63

http://www.entrance.dusit.ac.th/

การแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 ครั้งที่ 25

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการ

สำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกับโรงเรียนการเรือน และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพทีมงาน ผู้ถ่ายทอดความรู้

นั่งรถชมเมือง ลือเลื่องเมืองสุพรรณ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำนักศึกษาใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior”  โดยเป็นการบูรณาการสอบปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร

มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

ปัจฉิมนิเทศคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

โครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ในกิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

วิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและวินัยจราจร

โครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นำโดยอาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UA จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูกรัก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูก

กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย” 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศและนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2562 – 2564

โครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX ติดเข็มและรางวัลคุณบัตรเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประกวดห้องพัก ในโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ โดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

กิจกรรม Food Festiral

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Food Festiral ภายในงานพบกับบูธจัดนิทรรศการอาหารจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่ง

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งประเทศไทย (Hanban) จัดงานการแสดงนาฏศิลป์จีน “มหัศจรรย์สีสันแดนมังกร”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ Shandong Normal University เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอนในสาขาต่างๆ

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

โครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการน้องพี่ร่วมใจสานสายใยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

กองบริการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่ “Freshman day”

ดร. กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายณฐพร กล่ำผลปลูก เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันช่อใหม่

การยื่นผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ ฝ่ายไทย เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาชาวจีน

โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ”

สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง จัดโครงการ EVEX เสริมทีมเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ในรายวิชาวาดเส้น

นิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของบุตรหลาน และกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถือป้ายและเดินนำนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ ลงสู่สนาม และเป็นผู้เชิญรางวัลในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ ACC TRACK ASIA CUP 2018

กิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล

หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมะมงคล ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบรี

กิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้ความเป็นสวนดุสิตและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ระจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุพรรณบุรี” ทั้ง 42 หมู่บ้าน

รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

นายเจนณรงค์ ทองเกิด สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.)

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการประชุม