ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

      Comments Off on ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานในการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ “Thailand 4.0: ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก” ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และพัฒนาเป็นเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ
โรงเรียนการเรือน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วมงาน หรือส่งผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับสาขาคหกรรมศาสตร์ทุกสาขา ได้แก่ อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปะประดิษฐ์ บ้านและการตกแต่ง และพัฒนาการครอบครัว โดยท่านสามารถส่งผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และสามารถส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยได้ที่ food@dusit.ac.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. โครงการ การประชุม (1)
2. แบบฟอร์มบทคัดย่อ (1)
3. แบบลงทะเบียน (1)
4. ตัวอบ่างโปสเตอร์ (1)