ร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้” 

      Comments Off on ร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้” 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  โรงเรียนการเรือน มหาวิทยายังสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดซุ้มสาธิต  “การแกะสลักผักและผลไม้”  งานเลี้ยงอาหารค่ำในงานประชุม ASEAN Defence Ministers’ Meeting  Retreat และ 6 th  ASEAN Defence inisters’ Meeting  Plus ซึ่งมีตัวแทนด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นที่เข้าร่วมประชาคมอาเซียน เข้าชมซุ้มสาธิตแสดงผลงานของนักศึกษา โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงลำดับที่ 1 เป็นประธาน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 21.30 น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร