ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย”

      Comments Off on ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม
การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย” จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
วิทยากรโดย ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ อาจารย์ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมจัดขึ้น วันอังคารที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.10 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี