รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา1/2566
(ฝึกการอบรมทำอาหารยุโรปให้กับบุคลากร และฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่นให้กับนักศึกษา ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และปฏิบัติกิจกรรมโดยวิทยากร อาจารย์ จารึก ศรีอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาหาร ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้อง5403และ5404 อาคารแววเที่ยงธรรม ในวันที่ 7 เมษายน 2566
เวลา 10.00-14.30 น.