วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, เจ้าหน้าที่วิชาการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการสาธิตการทำพวงกุญแจผ้าไทย ภายใต้โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นการบริการวิชาการและให้บริการประชาชน และเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้งานศิลปะประดิษฐ์ ณ วัดโภคาราม หมู่ 2 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี