อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาคารสวนแก้ว 1

_du_7372

ในปี พ.ศ. 2544 ก่อสร้างอาคารสวนแก้ว 1 โดยใช้เป็นโถงอเนกประสงค์ ห้องสมุด และห้องสำนักงานซึ่งในปัจจุบันอาคารสวนแก้ว 1 ใช้เป็นอาคารห้องสมุดทั้งอาคาร

อาคารสวนแก้ว 2

img_9868

ในปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างอาคารสวนแก้ว 2 เพื่อใช้เป็นห้องเรียนรวม  ห้องกิจการนักศึกษา ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสำนักงานบางส่วน ซึ่งปัจจุบันอาคารสวนแก้ว 2 เป็นห้องเรียนรวม
ห้องกิจการนักศึกษา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องสำนักงานบางส่วน ปัจจุบัน
อาคารสวนแก้ว 2 ใช้เป็นห้องสำหรับผู้บริหารห้องสำนักงาน และห้องประชุมแปดเหลี่ยม

อาคารปราโมทย์ 1,2,3

img_6597

ในปี พ.ศ.2543 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง  ตามโครงการเงินกู้ของธนาคารทหารไทย ปัจจุบันใช้ชื่ออาคาร ว่า อาคารปราโมทย์ 1 อาคารปราโมทย์ 2 และอาคารปราโมทย์ 3

อาคารปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบ

_du_7364

 

สถาบันขงจื่อ

_du_7296

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้ง “สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี”
จากการประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเป็นสถาบันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภาษาจีน

อาคารสระว่ายน้ำศิลปอาชา

dsc_0293-2

อาคารหอประชุมและศาลาขาว

dsc_0289-2

อาคารแววเที่ยงธรรม

dsc_0034

ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เริ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารอาคารเรียนรวม ปัจจุบันเรียกว่า “อาคารแววเที่ยงธรรม”

อาคารดร.สุขุมเฉลยทรัพย์

dsc_0052-2

ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี เริ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการธุรกิจการบิน ปัจจุบันเรียกว่า “อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์”

อาคารอารยา สุขวงศ์

dsc_0097-2

มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อพื้นที่เพิ่มเติม จำนวน 21 ไร่ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้พื้นที่ที่มีอยู่เดิม
ที่ช่วงตอนกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นคอคอดเป็นพื้นที่เต็ม และได้ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเรียกว่า “อาคารอารยา สุขวงศ์”

 

นอกจากนั้นยังมีสถานที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ ประกอบด้วย

โรงอาหาร สำหรับให้บริการอาหารที่สะอาด

img_0157

โฮมเบเกอรี่สุพรรณบุรี จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารว่าง สำหรับเป็นที่พักผ่อนของบุคลากรและนักศึกษา

 

ห้องออกกำลังกาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร

dscf6089

 

สนามเทนนิส

img_8483 img_2513

สนามบาสเกตบอล

img_1054

โรงยิมอเนกประสงค์

 

ห้องคาราโอเกะและภาพยนตร์

dscf5939 dscf5946