อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี

อาคารสวนแก้ว 1