Category: ข่าวคหกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ฯ อาหารไทยมีเรื่องเล่า

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม การทำน้ำอบไทย ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บางใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ เทียบเตียบ มรดกภูมิปัญญาอาหารไทย

กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

กิจกรรมปฏิบัติการงานจัดเลี้ยง รายวิชาการให้บริการอาหารปริมาณมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฏิบัติการจัดเลี้ยงการรับประทาน Afternoon Tea

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำขนมครก ภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาธิตการทำขนมครก ภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน