Category: ข่าวคหกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง Read more […]

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Read more […]

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ (ลูกเล่น) TikTok อย่างไรให้น่าสนใจ”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการ การบริการวิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Read more […]

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 SUAN DUSIT SUPHANBURI CAMPUS OPEN HOUSE