สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE” 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE” 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP : อบรมชุดวิเคราะห์ภาพเซลล์ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการประสานงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวย ณ ที่ประทับรับรองศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตและบริการอาหาร รหัสวิชา 5074811 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน

กิจกรรมทั้งหมด