สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ข่าวกิจกรรม

จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการประสานงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวย ณ ที่ประทับรับรองศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการผลิตและบริการอาหาร รหัสวิชา 5074811 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงาน

0 comments

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

0 comments

สอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการเมนูอาหารกับธีมงานต่าง ๆ

0 comments
กิจกรรมทั้งหมด