สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตร กับโรงเรียนเครือข่าย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระหว่างหลักสูตร กับโรงเรียนเครือข่าย

โครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 6 กิจกรรมที่ 7

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 6 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะชีวิต

นักศึกษารายวิชา “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ให้บริการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษารายวิชา “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน” ให้บริการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนวัดสระแก้ว จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด