สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในสาขาวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งความห่วงใยจากใจพี่ถึงน้อง”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งความห่วงใยจากใจพี่ถึงน้อง”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูเข้าใหม่เข้ารายงานตัวต่อ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำโดย ดร.กิ่งกาญจน์ ทองงอกผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี นำครูเข้าใหม่เข้ารายงานตัว ต่อ ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด