สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการจัดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

0 comments

กิจกรรมครุบูชาสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมครุบูชาสานสัมพันธ์พี่น้องปฐมวัย เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

0 comments

วิทยเขตสุพรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยเขตสุพรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน วัดบ้านกรวด

0 comments
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด