สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการออกแบบสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เกษตรปลอดภัยอัจริยะด้วย STEM

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ

กิจกรรมการสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยกองบริการนักศึกษา คณาจารย์สาขาการศึกษาประถมศึกษา และสาขาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม” แก่โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด