สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “หรรษาภาษาไทยสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “หรรษาภาษาไทยสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเด็กในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยฯ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ในกิจกรรมปฐมนิเทศ

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด