สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาฝึกประสบการณวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ 2 ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี

สาขาปฐมวัย จัดโครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีสืบสานงานศิลป์ ผ่านกิจกรรม “Story and Song เล่น เล่า ร้อง ให้น้องฟัง”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาปฐมวัย จัดโครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีสืบสานงานศิลป์ ผ่านกิจกรรม “Story and Song เล่น เล่า ร้อง ให้น้องฟัง” โดยเป็นการบูรณาการจากการเรียนรู้ ในรายวิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน”

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จนกว่า…กล้วยไม้จะผลิบาน” การประกวด MC STAR AND FRESHY 2022

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด