สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “การค้นคว้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรม “การค้นคว้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบันทึกสมุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในระบบออนไลน์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส67”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการบันทึกสมุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในระบบออนไลน์ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส67”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมและพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมและพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด