สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามระบบ IQA

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ IQA

0 comments

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 5 กิจกรรมที่ 5 ปฐมวัยใส่ใจ 5 ส ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอพักอาคารปราโมทย์

0 comments

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปี 5 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย

0 comments
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด