สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

0 comments

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่าย

0 comments

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าตามระบบ IQA

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ IQA

0 comments

อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

0 comments
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด