เกี่ยวกับเรา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
)

ความเป็นมาของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด 206 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ประกอบด้วย ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มหาวิทยาลัยใช้ทำประโยชน์ ในการจัดการศึกษา ในปี พ.ศ. 2538 จำนวน 184 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา และมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่ม จำนวน 21 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี และถูกพัฒนาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 18 ปี เริ่มจากการสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน และอาคารประกอบโดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2543 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง ตามโครงการเงินกู้ของธนาคารทหารไทย ในปีการศึกษา 2545 เริ่มดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาภายหลังจากที่อาคารอเนกประสงค์ความสูง 3 ชั้นเปิดใช้อย่างเป็นทางการ พ.ศ. 2547 อาคารปฏิบัติการศิลปะพื้นฐานเปิดใช้อย่างเป็นทางการ และอาคารหอพัก จำนวน 3 อาคาร ได้รับการส่งมอบงานงวดสุดท้ายจึงเปิดเป็นศูนย์การศึกษาฯ เพื่อจัดการเรียนการสอนร่วมกับในที่ตั้ง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2547 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต มาเป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ศูนย์สุพรรณบุรีก็ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อใช้ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์ และได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้ง“สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี” จากการประสานงานกับมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเป็นสถาบันสำหรับเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภาษาจีนในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการธุรกิจการบิน ซึ่งทั้ง 2 อาคารนี้จะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2552 และปลายปี พ.ศ. 2553 ตามลำดับ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดซื้อพื้นที่เพิ่มเติมอีกจำนวน 20 ไร่ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้พี้นที่ที่มีอยู่เดิมซึ่งตอนกลางของพื้นที่มีลักษณะคอคอดเป็นพื้นที่เต็ม และมีโครงการที่จะจัดสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็นสถาบันเฉพาะทาง ลักษณะที่เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ออกเป็น 4 ด้าน คือ การศึกษาปฐมวัย ด้านอาหาร อุตสาหกรรมบริการ และพยาบาลศาสตร์และสุขภาวะ

          ตามแผนกลยุทธ์เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2552 – 2556 ได้มีการกำหนดแผนพัฒนาศูนย์สุพรรณบุรีให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์และได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดจากการที่จะจัดตั้งคณะการออกแบบ และคณะวิทยาศาสตร์การอาหารมาเป็นการจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 2 หน่วยงาน โดยรวมหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ แขนงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม ธุรกิจการบิน ร่วมกับหลักสูตรการออกแบบการแสดงและนิทรรศการ จัดตั้งเป็น โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (School of Tourism and Hospitality Management) และรวมหลักสูตรอุตสาหกรรมการอาหารและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์มาจัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะเป็น โรงเรียนการเรือน (School of Culinary Arts) เพื่อเป็นการรวมศักยภาพของหลักสูตรที่สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ถูกพัฒนาไปอย่างเข้มแข็ง โดยมีความพร้อมทั้งในด้านพื้นที่ บุคลากร ครุภัณฑ์/เครื่องมือ และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดการศึกษา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในเขตภาคตะวันตกและภาคกลางในสาขาที่ขาดแคลนของประเทศ และหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จนมีประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 มีสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บริหารโดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 มีการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ภายใต้การกำกับ ดูแล และติดตาม โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี