สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน

0 comments

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

สาชาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น สาธิตการทำพวงกุญแจลายผ้าไทย

0 comments

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

0 comments

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -16.30น. อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย

0 comments
กิจกรรมทั้งหมด