สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป” ภายใต้โครงการส่งเสริม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน โดยเป็นการเรียนรู้ข้อมูลการทำโฮมสเตย์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 2 Quota (โควตา) ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ครูแนะแนว

กิจกรรมทั้งหมด