การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

      Comments Off on การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนานักศึกษา ในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ จัดโดยสำนักงานมหาวิทยาลัย (เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องโถงโซนซ้าย ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี