ข่าวกิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการประกิบอาหารและการบริการ

การอบรม โครงการพัฒนานักศึกษาในหัวข้อ จุดประกาย… ฉายเส้นทางทักษะวิชาชีวิตสู่ทักษะวิชาชีพ

กำหนดการเปิดและการปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการและช่องทางการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม คณบดีโรงเรียนการเรือน พบนักศึกษา Culinary SDU Suphanburi

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีไหว้สักการะหลวงปู่ชัยมงคล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมแปรรูปมะม่วงสุกเป็นเมนู หมี่กรอบซอสมะม่วง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

ว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมพิธีมอบชุดเชฟ ให้กับนักศึกษารหัส 64

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

คณาจารย์วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดอาหารเลิศรส (คาว-หวาน) และคณะกรรมการตัดสินอาหาร ในงานเทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง ครั้งที่ 3

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ ครั้งที่ 1/2565

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง

กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธาน ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจประกันคุณภาพฯรอบ 9 เดือน

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปปลาสลิดสู่มาตรฐานสากล”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแห้วจีนสุพรรณบุรี และการแปรรูป”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประชุมครูแนะแนว

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Open house และ โครงการ จัดทำบันทึก ข้อตกลง เครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (MOU)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร

กิจกรรม “เปิดโลกการศึกษาไปกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลชมเชย สาขาประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  (World Skills Thailand 2020)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 20

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรรบุรี ร่วมบริจาคโลหิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารและการบริการ”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน “สุพรรณบุรี ฟัน เฟสติวัล : มหกรรมแห่งความสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 กิน ชิม ชอป”

นิทรรศการแสดงผลงาน “SCIENCE AND MATHEMATICS IN DAILY LIFE” 

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารและเครื่องสำอางค์จากสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ตามมาตรฐานGMP

จัดเตรียมที่ประทับรับรองและเครื่องเสวยฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561

สอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สามารถคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  9 เหรียญทองแดง ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 8” 

ตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ระบบ IQA) ปีการศึกษา 2561 รอบ 9 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมในการดำเนินกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงาน “เกมส์กีฬาสัมพันธ์สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันตก 61”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11

สวนดุสิต … บูรณาการองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์ จัดงานยิ่งใหญ่ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน” วันที่ 2

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

แข่งขันด้านอาหาร ในการแข่งขัน “สุดยอดเชฟไทยแห่งปี ครั้งที่ 7” หรือ Thailand Ultimate Chef Challenge 2018 (TUCC)

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ร่วมกิจกรรมการเรียนมวยไทย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน”

มอบทุนการศึกษา ในนามทุน”เอมอร ปทุมมา”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

นิทรรศการอาหาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

แนะแนวการศึกษาสาขาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน เดือนสิงหาคม 2560

รับทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา”

ชนะเลิศสาขาประกอบอาหาร การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระดับภาค

ประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค

ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี)

การจัดการบริหารจำลองร้าน ในรูปแบบ Grand Opening ภัตราคารเลือดมังกร

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

กิจกรรม “Chef Willment Leong Culinary Boot Camp”

เยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ

ค้นหาดาวดวงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

นำผู้เข้าประกวด Freshy boy Freshy girl เข้าชมโขน ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตอนสงคราม 3 อสุรา

งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ร่วมงาน to be number 1

ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี