Category: ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ SDU LIBRARY

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ SDU LIBRARY

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี สาธิตการทำ “วุ้นกะทิ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านภาษาในการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 229 (3) เรื่อง “SDU Barista Contest จากเป้าหมายสู่ผลลัพธ์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 229 (3) เรื่อง “SDU Barista Contest จากเป้าหมายสู่ผลลัพธ์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

สาขาวิชาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม “การปฏิบัติธรรม การแก้ไขภาวะซึมเศร้าด้วยธรรม รักษาใจตัวเองด้วยความเมตตา ให้ใจทุกคนกลับมาอยู่กับปัจจุบัน”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกรรสูตศึกษาลัย

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”