Category: ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.)

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย Read more […]

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562

ร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Conference

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Conference

ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019” ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ Read more […]

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี สัมภาษณ์ผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมโครงการละออพลัส

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี สัมภาษณ์ผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมโครงการละออพลัส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี สัมภาษณ์ผู้ปกครองที่สมัครเข้าร่วมโครงการละออพลัส

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี สัมภาษณ์ผู้ปกครองโครงการละออพลัส ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (64)/2562