Category: ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายโกวิท ไชยวสุ บิดาของนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวสุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายโกวิท ไชยวสุ บิดาของนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวสุ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SDU Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ SDU Big Cleaning Day สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 271 (45)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 271 (45)

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการขายทอดตลาดระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดำเนินการขายทอดตลาดระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ วัดโคกโคเฒ่า

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาแด่พระสงฆ์ วัดโคกโคเฒ่า

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อขายทอดตลาดระบบเครื่องปรับอากาศ

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดลงทะเบียนและดูสภาพพัสดุ เพื่อขายทอดตลาดระบบเครื่องปรับอากาศฯ

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 12 เดือน)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 270 (44)

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่…การปฏิบัติ ครั้งที่ 270 (44)

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต