Category: ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ คปอ ประจำเดือนเมษายน 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี (คปอ.)  ประจำเดือนเมษายน 2562

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (56)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4 (56)/2562 เพื่อติดตามงานในส่วนต่าง ๆ

ประชุมประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมประชาพิจารณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสุพรรณบุรี (กลุ่มใหญ่) ครั้งที่ 4

รดน้ำขอพร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เนื่องในวันสงกรานต์

โครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบในการทำงาน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร” โดยกิจกรรมที่ 2 เป็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ในกิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต”

อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรี อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์และถ่ายบันทึกเทปเรื่อง “น้ำอบไทยสวนดุสิต” จากสำนักข่าวอิศรา

วิทยากรบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา