Category: ข่าวกิจกรรม

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ประสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการกองบริการนักศึกษา คณาจารย์ประสาขาวิชาฯ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการสวนดุสิตเสริมโอกาส (75 ชั่วโมง) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 13 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2566

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมทำบุญตักบาตร งานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมทำบุญตักบาตร งานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่องเครียด ๆ ทำไม…”ไม่เครียด”