Category: อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ประชุมบุคลากรสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลาการสายวิชาการ สังกัดวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

สอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดสอบปฏิบัติการรายวิชา การวางแผนรายการอาหาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการเมนูอาหารกับธีมงานต่าง ๆ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

นายพงศ์พิชาญ สุอังคะวาทิน เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายสังฆทาน หล่อเทียนพรรษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค (Worldskills thailand)

นายกฤตบุญ ทองแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาประกอบอาหาร ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค