Category: อาจารย์/เจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.สพ.)

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย Read more […]

การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562

ร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Conference

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Conference

ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ค้นหาดาวดวงใหม่ 2019” ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ IQA และ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12 (64)/2562

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถือป้ายและเชิญเหรียญรางวัล ประกาศณียบัตรและช่อดอกไม้ การแข่งขัน UCI TRACK ASIA CUP 2019

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถือป้ายและเชิญเหรียญรางวัล ประกาศณียบัตรและช่อดอกไม้ การแข่งขัน UCI TRACK ASIA CUP 2019

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รอบที่ 2/2562