Category: บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวังหิน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอภิปรายผล : การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี Food Innopolis และ สวทช. จัดกิจกรรมอภิปรายผล : การทดลองรีทอร์ทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดกิจกรรม “การให้ความรู้และการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2564”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการและให้บริการประชาชน ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี บริการวิชาการแก่ชุมชน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น