โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

      Comments Off on โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต ภายใต้กิจกรรมคหกรรมศาสตร์อาสา เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคุณค่าทางสังคมแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมีทักษะที่พร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และ เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษารหัส 59 – 60 จัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่น้องในโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จัดเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์ทางการศึกษา จัดกิจกรรมสันทนาการ และ ประกอบอาหารในการทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์วัดโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล และ วัดโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561