กรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

      Comments Off on กรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก สำนักวัฒนธรรมและงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดการตกแต่งหน้าเค้กตามคำขวัญเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ มล.ขวัญทิพย์ เทวกุล จาก รายการ มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ ในงาน ตลาดสร้างสรรค์ถิ่นเมืองสองแคว ภายใต้โครงการศูนย์วัตฒนธรรม เศรษฐกิจสสร้างสรรค์ ภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก