สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานบริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานบริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.30-15.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานบริษัท สุพรรณคิวฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท สุขสมหมายฟู้ดส์รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด ภายใต้รายวิชา การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิดา เชื้ออินสูง เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้การแปรรูปสินค้ารวมทั้งแนวทางในการดำเนินธุรกิจ