วิทยากรการประดิษฐ์พวงกุญแจ จากผ้าไทยพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล

      Comments Off on วิทยากรการประดิษฐ์พวงกุญแจ จากผ้าไทยพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการเป็นวิทยากรการประดิษฐ์พวงกุญแจ จากผ้าไทยพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ลานจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี