สาธิตการทำขนมทองเอก ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20

      Comments Off on สาธิตการทำขนมทองเอก ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการเป็นวิทยากรสาธิตการทำขนมทองเอก ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 20 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 – 20.30 น. ณ สนามกังสดาลย์ ปาร์ค จังหวัดสุพรรณบุรี