Author Archives: จิรพงษ์ บุญส่ง

การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการอบรม “การใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ covid-19”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบขนมให้กับทีมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

ดร.ศวรรญา ปั่นดลสุข รองผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแห้ว ให้กับเทศบาลตำบลวังยาง

ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์