Author Archives: จิรพงษ์ บุญส่ง

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรีร่วมกัน

โครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นำโดยอาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UA จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

ประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 (54)/2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการจัดประชุมผู้อำนวยการกองวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 (54)/2562

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูกรัก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูก

กิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเรื่องการปฏิบัติตน และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

โครงการโภชนาการร่วมใจ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการอาหารในสถานศึกษา ในชื่อโครงการโภชนาการร่วมใจ ปฐมวัยร่วมมือโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและเรื่องทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองสถานทูตอเมริกา เข้าพบผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการเกี่ยวกับการเมืองและเรื่องทั่วไป

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK / HSKK / YCT ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 387 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562