ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ

      Comments Off on ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่องาน “ละมุนลิ้น ถิ่นสุพรรณ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมสาธิต โชว์ ชิม อาหารว่าง และเครื่องดื่มไทยโบราณ สาธิตงานแกะสลักผักผลไม้ พานพุ่มจากข้าว เครื่องหอมไทย และผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี