วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วสวนดุสิต ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกิจกรรมการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร โดยมีการแบ่งกลุ่มอบรมความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทและเปิดโครงการ ในวันที่ 16-17 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง SDU online learning room