ร่วมงาน to be number 1

      Comments Off on ร่วมงาน to be number 1

วันที่ 29 สค. 59 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำทีมโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี  และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงาน to be number 1 โครงการในสมเด็จฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาสิริโสภาพันวดี ร่วมด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ธุรกิจการบิน คหกรรมศาสตร์ การออกแบบและจัดนิทรรศการ ที่น้อมกายน้อมใจ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความตั้งใจ ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการเรียน กล้าแสดงออก และห่างไกลยาเสพติด