ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และบุคลากรกองบริการนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัย

      Comments Off on ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และบุคลากรกองบริการนักศึกษา มอบหน้ากากอนามัย

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ และบุคลากรกองบริการนักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่ตัดเย็บโดยอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ อาคารแววเที่ยงธรรม ครัวสวนดุสิต และอาคารปราโมทย์ 3