โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีนฯ

      Comments Off on โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีนฯ

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการอบรมการประกอบอาหารจีน โดยโรงเรียนเทคนิคการทำอาหารหัวหนานกว่างซี นำเชฟจากประเทศจีน ที่สอนทางด้านอาหารจีน นำเทคนิคต่าง ๆ สาธิตสอนให้กับ อาจารย์ผู้สอนด้านอาหาร และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 26พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม