วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

อาจารย์ปภัสมน  เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ภาคทักษะ  ชั้น1   ตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว/แม่ครัว โดยผู้เข้าทดสอบเป็นบุคคลภายนอก ทำการทดสอบ ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 20  มิถุนายน 2562 เวลา  8.00-18.00 น. จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน