หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market

      Comments Off on หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Bakery Market โดยเป็นการจัดกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาเบเกอรี่และเพสตรี้ รหัสวิชา 5073316 ผู้สอน อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทำได้ขายเป็น พัฒนานักศึกษาในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัย และมีทักษะที่ พร้อมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561