กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 SUAN DUSIT SUPHANBURI CAMPUS OPEN HOUSE ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook live รวมกว่า 100 คน และยอดวิวมากกว่า 800 ครั้ง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมในการแนะนำวิทยาเขตสุพรรณบุรี การจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมมีดังนี้
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง การสาธิตกิจกรรมในหลักสูตร อาชีพที่รองรับ การจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมถึงนำรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้ว ร่วมให้แนวทางการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.