รับทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา”

      Comments Off on รับทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา”

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก Mr. Sievert Larsson ในการมอบทุนการศึกษา ในนามทุน “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนจบการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท ต่อนักศึกษา 1 คนที่ได้รับการคัดเลือก โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 10 คน เข้ารับทุน “เอมอร ปทุมมา” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์