วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการทำขนมไดฟูกุหลากไส้สไตล์ญี่ปุ่น

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการทำขนมไดฟูกุหลากไส้สไตล์ญี่ปุ่น

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จัดโดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ สมาชิกชมรม องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมอาชีพ ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ ได้อบรมหลักสูตรการทำขนมไดฟูกุหลากไส้สไตล์ญี่ปุ่น ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี