วิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน

      Comments Off on วิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน

อาจารย์ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรสอนอาหารให้กับผู้มีรายได้น้อยตามโครงการรัฐบาลของธนาคารออมสิน โดยใช้ห้องปฎิบัติการอาหารสอนทำ ผัดไทย ไก่สะเต๊ะ และต้มจิ๋ว โดยผู้ข้าอบรม เป็นกลุ่มผุ้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ตามนโนบายของรัฐบาล ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี