สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต”

      Comments Off on สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ได้มีการบูรณาการ การเรียนการสอนโดยเรียนเชิญ นายอุเทน กอวงษ์ เจ้าหน้าที่ชำนาการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “เยาวชนกับการป้องกันการทุจริต” ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 7103 อาคาร ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี