วิทยาเขตสุพรรณบุรีแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรีแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560  สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง สาขาคหกรรมศาสตร์  งานวิชาการและงานทะเบียน  งานหอพักนักศึกษา และงานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน 7 ห้องเรียน โดยได้แนะนำสาขาที่เปิดรับสมัคร  และกำหนดการต่างๆ ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561