ประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต”

      Comments Off on ประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 หลักสูตรคหกรรมศาตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันในครั้งนี้ควบคุมโดย อ ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี กิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต