รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมสันทนาการ และการออกร้านค้าต่าง ๆ โดยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีกิจกรรมร่วมกันหลังเลิกเรียน กิจกรรมจัดขึ้นโดยกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร ดร.สุขุม เฉยลทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี