สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจ มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในปัจจุบัน วิธีการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา
ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี