สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ HEC Game

      Comments Off on สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการ HEC Game

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ HEC Game เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมต่อการศึกษาและการทำงานในอนาคต และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร กิจกรรมจัดขึ้น ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงยิม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี