วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน”

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และอาจารย์ณัชฌา พันธุ์วงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมอาชีพ “สาน สร้าง เสริมสุข สู่ ความมั่นคง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหลักสูตรการทำข้าวผัดน้ำพริกสมุนไพรต้านมะเร็ง ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ