มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่จากสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา