วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ เป็นประธานในงาน และมีรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานร่วมในพิธี เพื่อถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี