Category: สำหรับนักศึกษา

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนเครือข่าย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการ

สำนักบริหารกลยุทธ์ ร่วมกับโรงเรียนการเรือน และวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารฮาลาลและการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพทีมงาน ผู้ถ่ายทอดความรู้

นั่งรถชมเมือง ลือเลื่องเมืองสุพรรณ

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการนำนักศึกษาใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior”  โดยเป็นการบูรณาการสอบปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร

มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

ปัจฉิมนิเทศคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

โครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ในกิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

วิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ