Category: สำหรับนักศึกษา

สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior 2019

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้อง Bye Nior”  โดยเป็นการบูรณาการสอบปฏิบัติ ในรายวิชาการจัดการงานบริการอาหาร

มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชั้นปีที่ 1 จัดโครงการสัมมนาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ในหัวข้อเรื่อง มุ่งสู่ฝัน สื่อสาร เพื่อต่อยอดธุรกิจ(อาหาร)

ปัจฉิมนิเทศคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน ศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต

โครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต

กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสานชีวิต ชวนกันบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

กิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ในกิจกรรมเชฟสัญจรเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านอาหารยุโรป

วิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

อาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ไม่ผิดวินัยจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและวินัยจราจร

โครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ นำโดยอาจารย์ธนพรรณ เพชรเศษ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตอนเรียน UA จัดโครงการ “พหุวัฒนธรรมสืบสานสัมพันธ์ ไทย-กะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำ”

กีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7

งานกิจการนักศึกษา กองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 7 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูกรัก

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ OPEN HOUSE เปิดบ้านปฐมวัย เรียนรู้ เข้าใจพัฒนาการที่สมวัยของลูก