Author Archives: tanarat tubtimthai

วิทยาเขตสุพรรณบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อผลิตภาชนะอาหาร” (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่2)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อผลิตภาชนะอาหาร” Read more […]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์” Read…]

กรมบังคับคดี จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมบังคับคดี จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับการลงพื้นที่ ในการวิจัยเพื่อสรุปประเด็นต่างๆ Read more […]

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Read more […]

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 65

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Read more […]

สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยจัดเสวนาเรื่อง “ก้าวแรกสู่ครูพันธุ์ใหม่ EDU TOUR”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ปีที่ 2 กิจกรรม “เปิดกล่องชอล์ก ก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาประถมศึกษา Read more […]