Author Archives: tanarat tubtimthai

งานห้องสมุด สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา IT in Education

งานห้องสมุด สังกัดกองบริการนักศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา Read more […]

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมกับโรงเรียนบ้านช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินงานโครงการ บ่มเพาะต้นกล้ารุ่นเยาว์ ฯ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี Read more […]

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ  อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดเลี้ยงและการบริการ” 

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะทำงานจังหวัด ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 10.00-16.30 น. ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะทำงานจังหวัดสุพรรณบุรี Read more […]

อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรบายสอนการทำอาหารไทยให้กับบุคคลภายนอกใน หลักสูตรอาหารไทย รุ่นที่168

วันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 8.30 -16.30น. อาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ Read more […]